UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JANOWSKIEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Janowskiego Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Janowskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Janowskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance,
5) ubezpieczenie Zielona Karta.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia.
3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia.
5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1180, 1639), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”;
Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Janowskiego”, dotyczący części I zamówienia;
Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Janowskiego”, dotyczący części II zamówienia;
Załącznik nr 1c: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, wykaz pojazdów, Zakładki nr 1, 2, 3, 4.
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych;
Załącznik nr 5 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne;
W załącznikach nr 1a, 1b i 1c do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 04.11.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2021 r. mienia wg stanu na dzień 31.12.2020 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Zamoyskiego 59
Janów Lubelski 23-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Powiat Janowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
Janów Lubelski 23-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Usługi finansowe z ostatnich 10 dni.