ZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU eDIOM OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ DANYMI EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM DRÓG POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie fotorejestracji fotometrycznej pasa drogowego dróg pozostających
w zarządzie Zamawiającego na sekwencyjnym zapisie korytarza danej drogi (co 5m pokrywanego dystansu jest wykonane zdjęcie) z co najmniej 3 kamer o rozdzielczości minimum 1600 x 1200 (przód, strona lewa i prawa) w formacie *.jpg,
2. Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego wyłącznie nawierzchni twardej bitumicznej w ilości 139,70 km,
3. Wykonanie ewidencji oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4. Wykonanie przeglądu okresowego 1- rocznego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego przy zastosowaniu metody oceny wizualnej wraz z wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i przełożeniem 1-go egzemplarza w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku pamięci/ płycie CD wraz z wykazem przygotowanym w pliku *xls. Ocenie Powinny podlegać elementy pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie; oznakowania pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy z dróg; pobocza utwardzone i nieutwardzone. (opcjonalnie w ramach posiadanych środków przez Zamawiającego)
II. Charakterystyka systemu komputerowego posiadanego przez Zamawiającego:
System informatyczny EWID 2007 znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego, do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych, składa się z następujących modułów:
a) Program EDIOM Drogi, b) Program EDIOM Mosty, c) Program MapViewDeskop, d) Program EDIOM Organizacja Ruchu, e) Hurtownia danych GEOMATICUS.

III. Zakres prac
1. Realizacja zadania określonego w punkcie I. ppkt 1 przewiduje wykonanie objazdu wideo. Objazd powinien być wykonany z użyciem co najmniej 3 kamer o rozdzielczości minimum 1600x1200 (przód, strona lewa i prawa) z częstotliwością minimum 1 klatki na sekundę nie rzadziej niż co 5m. Zapisem video winny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Zdjęcia maja umożliwić odczytanie tabliczek umieszczonych pod znakami drogowymi. Przejazd video należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym. Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2020. Dodatkowo Wykonawca może dostarczyć program do obsługi objazdu Video, który posiada funkcję umożliwiające dokonanie pomiaru: szerokości, długości i pola powierzchni oraz położenia poszczególnych elementów znajdujących się na dostarczonych zdjęciach.
2. Realizacja zadania określonego w punkcie I. ppkt 2,3 prace inwentaryzacyjne której należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego, linii zabudowy, granic działek a także innych elementów. Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000. Opracowanie nie obejmuje określenia konstrukcji dróg (jezdni i chodników). Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwia prowadzenie ewidencji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zasad numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005r. i powinno zawierać wprowadzenie następujących danych:
a) Elementy zawarte w książce drogi, w szczególności dane techniczne charakteryzujące odcinki drogi: parametry techniczne odcinka drogi, zagospodarowanie odcinka drogi, wyposażenie techniczne odcinka drogi, schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania,
b) Wprowadzone dane muszą pozwalać na tworzenie zestawień zbiorczych danych technicznych dróg w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu.
Ewidencja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (DVD).
3. Realizacja zadania określonego w punkcie I ppkt. 3 przewiduje pozyskanie danych ewidencyjnych oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczących dróg powiatowych znajdujących w zarządzie Zamawiającego oraz ich opracowanie. Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej wektorowej mapy a obiekty utworzonej mapy powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy tematyczne. Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego, linii zabudowy, granic działek a także innych elementów. Dodatkowo należy dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg nie będących w zarządzie Zamawiającego w zakresie połącznia tych dróg z drogami pozostającymi w zarządzie Zamawiającego (obszar skrzyżowania i obszar oddziaływania skrzyżowania określone w § 3 ust. 9a i 9b Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). Ewidencji oznakowania nie powinny podlegać znaki ustawione tymczasowo związane z prowadzonymi robotami w pasie drogowym. W sprawie odróżnienia znaków docelowych od tymczasowych Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym na bieżąco po przekazaniu wykonanego objazdu Video. Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000. Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji oznakowania oraz projektowanie nowego oznakowania. Ewidencja oznakowania powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (DVD).
4. Realizacja zadania określonego w punkcie I ppkt 4 przewiduje wykonanie przeglądu okresowego 1- rocznego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego, przy zastosowaniu metody oceny wizualnej z podziałem na ich jednorodne odcinki o długości nie większej niż 500 m wraz z wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i przedłożenie 1-go egzemplarza w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD (DVD) wraz z wykazem przygotowanym w pliku *xls. Plik *xls należy przygotować według poniższego wzoru
Numer drogi Przebieg drogi Protokoły – nazwa pliku
DP1501C DP_1501.PDF
Ocena stanu nawierzchni ma zostać dokonana z podziałem na odpowiednie skale:
A- Bardzo dobry, B – dobry, C – zadowalający, D – zły, E- bardzo zły, R- w remoncie.
Należy przedstawić opis kryteriów przyjętej skali. Ocenie powinny podlegać elementy pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie; oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy z dróg; pobocza utwardzone i nieutwardzone z wyłączeniem obiektów mostowych.
Wykaz cech techniczno- eksploatacyjnych nawierzchni jakie należy zarejestrować:
a) Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki, wyboje- w tym zapadnięte studzienki deszczowe i włazy kanalizacyjne, łaty, wgniecenia)
b) Odkształcenie nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia, zapadnięcia i osiadania nawierzchni)
c) Spękania (połączenia technologiczne, spękania: liniowe, krawędziowe, poprzeczne, w śladach kół, siatkowe)
Przegląd dróg należy dokonać metodą wyczerpującą wymagania dot. przeglądu okresowego 1-rocznego stanu nawierzchni dróg. Przegląd roczny drogi musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych dróg.
Opis pasa drogowego należy zsynchronizować z systemem pomiaru odległości oraz w dostosowaniu do kilometraża dróg w systemie.
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dziennika objazdu dróg zgodnego z wzorem załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom oraz stworzenia warstwy w systemie z wizualizacją wyników przeglądu (zaznaczenie na mapie odcinków dróg z przyporządkowanym stanem nawierzchni według przyjętej skali uszkodzeń).

IV. Etapy odbioru prac:
1. Prace opisane w punkcie I.1 muszą zostać wykonane w ciągu 30 dni od podpisania umowy i przekazane Zamawiającemu.
2. Prace opisane w punkcie I. 2 i 3 mają być przekazane łącznie dla poszczególnych dróg. W celu weryfikacji czy sposób pozyskiwania i opisania danych ewidencyjnych jest spójny z posiadanym przez Zamawiającego, komputerowym systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych zobowiązuje się Wykonawcę do zinwentaryzowania w pierwszej kolejności drogę powiatową 1525C Koronowo – Żołędowo ul. Pomianowskiego w terminie do 21 dni od podpisania umowy. Po prawidłowym wprowadzeniu pierwszych danych do systemu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu inwentaryzacji odcinków dróg, które zostały zinwentaryzowane w danym miesiącu w celu dalszej weryfikacji prowadzonych prac. Prowadzona przez Zamawiającego weryfikacja ma na celu wykrycie głównych, poważniejszych usterek przedmiotu zamówienia. Termin przekazania wszystkich danych ewidencyjnych nie może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
3. Prace opisane w punkcie I.4 należy wykonać i przekazać Zamawiającemu do 90 dni od podpisania umowy. W przypadku skrócenia przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia, Wykonawca proporcjonalnie określi termin przekazania prac określonych w punkcie I.4.

V. Pozyskiwanie danych:
Dane do inwentaryzacji Wykonawca może pozyskać m.in. z następujących źródeł:
1) geodezyjne mapy zasadnicze (zostanie przekazana przez Zamawiającego),
2) skaning laserowy (Wykonawca może pozyskać we własnym zakresie),
3) objazd video (obowiązkowy do wykonania przez Wykonawcę),
4) rzeczywiste pomiary wykonane w terenie (Wykonawca może wykonać we własnym zakresie),
5) ortofotomapa (ortofotomapa z 2018 roku jest udostępniana na serwerze WMS Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy; aktualną ortofotomapę Wykonawca może pozyskać we własnym zakresie),


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się