Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości i rodzaje worków. W okresie obowiązywania umowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szacuje się maksymalne ilości, które mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego:
a)Szkło kod 150107 - 58,333 Mg;
b)Zużyte opony kod 160103- 5,000 Mg;
c)Zmieszane odpady z budowy i remontów kod 170904- 23,000 Mg;
d) Papier i tektura kod 200101- 18,333 Mg;
e)Zużyte urządzenia elektryczne kod 200135, 200136- 5,000 Mg;
f)Tworzywa sztuczne kod 200139- 60,000 Mg;
g)Odpady ulegające biodegradacji kod 200201- 83,333 Mg;
h)Odpady wielkogabarytowe kod 200307- 30,833 Mg;
i) Niesegregowane odpady komunalne kod 200301- 400,00 Mg;
j)Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach kod 200399- 116,667 Mg;
k)Przeterminowane leki- 0,017 Mg;
l)Chemikalia- 0,833 Mg;
ł)Zużyte Baterie i akumulatory- 0,083 Mg;
RAZEM: 801,433 Mg
2) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, których lokalizację należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Na terenie Miasta i Gminy Ślesin będą prowadzone dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden w mieście Ślesin, drugi w Licheniu Starym lub ich okolicy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kleczewska 15
Ślesin 62-561
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15
Ślesin 62-561
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się