dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80 – 810 Gdańsk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
Część I
1. Komputer typu AiO szt. 20
2. Notebook szt. 2
3. Tablet szt. 2
Część II
1. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2
2. Drukarka laserowa szt. 8
3. Drukarka atramentowa szt. 1
Część III
1. Pakiet oprogramowania biurowego szt. 32

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30213100-6
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemne gwarancje jakości na przedmiot umowy udzielone przez producenta sprzętu.
Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne były realizowane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu w siedzibie Zamawiającego (serwis on-site).
Początkiem okresu gwarancji będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego i ilościowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Okopowa 21/27
Gdańsk 80-810
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Pomorski Urząd Wojewódzki
Okopowa 21/27
Gdańsk 80-810
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się