Zakup i dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu komunalnego – kosiarki samojezdnej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu komunalnego:
1) Kosiarki samojezdnej.
2. Informacje ogólne:
1) Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2020.
2) Dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 24 grudnia 2020 r..
3) Dostawa do siedziby zamawiającego tj. Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21 – 010 Łęczna.
4) Instrukcja obsługi w języku polskim.
5) Wykonawca przeszkoli co najmniej dwie osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego sprzętu, w terminie 3 dni od dokonania dostawy.
3. Kosiarka samojezdna:
1) Przeznaczona do pracy na trawnikach miejskich, na obszarach gdzie występują zakrzewienia oraz drzewa;
2) Zerowy promień skrętu;
3) Silnik wysokoprężny, trzycylindrowy, o pojemności min. 900 cm3 i mocy min. 20 KM;
4) Tablica rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników: temperatury, motogodzin, poziomu paliwa, zużycia filtra powietrza;
5) Fotel operatora amortyzowany i wyposażony w pasy bezpieczeństwa;
6) Zbiornik paliwa o pojemności min. 40 litrów;
7) Rama ochronna ROPS zapewniająca bezpieczeństwo przy przewróceniu maszyny;
8) Agregat tnący z tylnym wyrzutem trawy;
9) Regulowana wysokość koszenia;
10) Szerokość koszenia min. 150 cm.
4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:
1) Oferowany przez wykonawcę sprzęt komunalny powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia.
2) Przewidywany czas pracy sprzętu w ciągu roku ok. 250 mth.
3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt komunalny na czas określony w ofercie, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru sprzętu (załącznik do SIWZ). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
4) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.
5) Czas usunięcia usterki – 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne.
6) Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.
7) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
8) Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
9) Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
5. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 16311000-8 – Kosiarki do trawników.
6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
7. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 5
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się