Piwna woonerfem/przebudowa ulicy Piwnej.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu stworzenia przestrzeni określonej jako tzw. woonerf. Przedmiotowa inwestycja zakłada połączenie ciągu komunikacyjnego Parku im. Henryka Sienkiewicza biegnącego wzdłuż rzeki Zgłowiączki z terenem rekreacyjnym zlokalizowanym przy Przystani nad Wisłą przy ul. Piwnej i dalej bulwarami im. Józefa Piłsudskiego. Omawiany obszar to fragment ulicy Piwnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do obiektu Przystań Wodna Włocławek, w rejonie wylotu rzeki Zgłowiączki do rzeki Wisła. Przewiduje się reorganizację skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ustanowienie ulicy Piwnej jednokierunkową, stworzenie licznych miejsc do wypoczynku, wprowadzenie nowych słupów oświetleniowych, elementów małej architektury, placu zabaw oraz elementów zwiększających atrakcyjność całego terenu jak np. żagle, maszty ozdobne, rzeźby i tablica widokowa
Cały zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Włocławek, obszar opracowania położony jest w dzielnicy „Śródmieście”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który podlega ochronie konserwatorskiej.
Roboty budowlane będą realizowane na działkach nr:
- obręb 0350 Włocławek KM 35 działki nr: 40, 41, 47/4;
- obręb 0230 Włocławek KM 23 działki nr: 2/22 (2/27, 2/28), 2/23, 2/24.

UWAGA: W zakresie omawianego terenu znajdują się obszary zielone: drzewa, krzewy oraz trawniki. Dokumentacja projektowa zakłada możliwość usunięcia bądź przesadzenia 57 drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zależnie od decyzji inwestora. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że kolidujące drzewa należy w ilościach i w miejsca wskazane poniżej oraz zgodnie z załączonymi mapami poglądowymi:
- działka nr 1/25, Obręb Włocławek KM 79/2 – 7 sztuk (ul. Kruszyńska),
- działka nr 1/3, Obręb Włocławek KM 58 – 15 sztuk (ul. Kapitulna Rondo im. B. Kołodzieja),
- działka nr 58, Obręb Włocławek KM 123 – 20 sztuk (Al. K. Wielkiego),
- działka nr 59, Obręb Włocławek KM 123 – 15 sztuk (Al. K. Wielkiego).
Zamawiający przewiduje również wykonanie nowych nasadzeń drzew w ilości 56 sztuk.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową opracowaną przez firmę MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek, oraz zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 28.10.2020r.

Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, obejmują swoim zakresem:
1) rozbudowa jezdni ul. Piwnej o nawierzchni z kostki betonowej,
2) przebudowa/budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
3) przebudowa zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
4) budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
5) budowa placu rowerowego/placu rekreacji o nawierzchni z kostki betonowej,
6) budowa kanału technologicznego przepustowego,
7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
8) montaż urządzeń BRD,
9) przebudowa jezdni ul. Wyszyńskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Piwną) o nawierzchni z kostki betonowej,
10) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego,
11) budowa placu zabaw,
12) montaż elementów architektonicznych,
13) montaż urządzeń małej architektury,
14) budowa ogrodzeń,
15) budowa podestów rekreacyjnych,
16) przebudowa/budowa oświetlenia ulicznego,
17) przebudowa/budowa sieci kanalizacji deszczowej,
18) przebudowa sieci wodociągowej.

Wytyczne dotyczące realizacji inwestycji:
1) O rozpoczęciu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy powiadomić zainteresowane strony.
2) W czasie prowadzonych robót Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym oraz wykonanym we własnym zakresie i zatwierdzonym, projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.
3) W miarę możliwości Wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do swoich posesji.
4) W trakcie robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie drogowym.
5) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP.
6) Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7) Wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dodatkowe wymagania:
1) Wymagane jest sporządzenie planu BIOZ.
2) Wykonawca udzieli gwarancji na zieleń na okres 36 miesięcy.
3) Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni pielęgnację nasadzeń, trawników i przesadzonych drzew przez okres gwarancji.
4) Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5) Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się