Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776. Początek odcinka drogi stanowi skrzyżowanie z drogą gminną nr 191033C, a zakończenie odcinka znajduje się w km 1+776 km. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Kurowo Parcele.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię.
Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 1,776 km polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm, a dodatkowo na odcinku od km 1+438 do km 1+748 nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona do 5,0 m.
1.2. Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie na odcinku od km 1+438 do km 1+748 poszerzenia jedni do szerokości 5,0 mb;
b) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm;
d) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm i głębokości 20 cm.
e) wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i odtworzenie rowów;
f) wykonanie zjazdów gospodarskich w technologii nawierzchni bitumicznej z wcześniejszym umocnieniem ich kruszywem łamanym;
g) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.
1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:
a) Kategoria drogi: gminna,
b) Klasa drogi: Lokalna (L),
c) Kategoria ruchu: KR1,
d) Prędkość projektowa: 40 km/h,
e) Długość - 1776 mb,
f) Szerokość nawierzchni drogi: 5,00 m,
g) Szerokość pasa ruchu: 2,50 m,
h) Przekrój jezdni: 1x2
i) Szerokość poboczy - 0,75 m
j) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,
k) Powierzchnia jezdni - 9173 m2
l) Powierzchnia zjazdów bitumicznych - 630 m2
2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
a) projekt budowlany z opisem technicznym,
b) przedmiary robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Baruchowo 54
Baruchowo 87-821
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo 87-821
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się