Dostawy cykliczne oleju opałowego do szkół w 2021 roku

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego do szkół w 2021 roku w łącznej ilości ok. 75 000 l z przeznaczeniem na potrzeby Gminy Świercze ( SP w Świerczach, SP w Strzegocinie).
2.2 Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do w/w miejsc , w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Dostawca świadczyć będzie usługi własnym specjalistycznym transportem , którego koszt wliczony jest w cenę oleju opałowego. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku mniejszego zrealizowania dostaw przez Zamawiającego.
2.3 Faktury VAT wystawiane będą na Gminę Świercze z wyszczególnianiem odbiorcy oleju i płatnika którym będą poszczególne jednostki:
- SP w Świerczach
Świercze ul. Pułtuska 26A, 06-150 Świercze
- SP w Strzegocinie
Strzegocin 4, 06-150 Świercze
2.4. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości
2.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.
2.6. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) 2.7. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.
2.8. Wspólny Słownik Zamówień CPV 09135100-5 Olej opałowy
2.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 50% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, ze zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
2.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 us1. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Pułtuska 47
Świercze 06-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Świercze
ul. Pułtuska 47
Świercze 06-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się