DOSTWAWA OLEJU OPAŁOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, który będzie wykorzystywany w celach opałowych, o ilości szacunkowej 45 000 litrów o określonych parametrach: - wartość opałowa - min.42 MJ/kg - gęstość w 15 oC - max.0,860 Mg/m3 - temperatura zapłonu - min.56 oC - zawartość siarki - max.0,20%(m/m) . Przewidywaną ilość oleju opałowego oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych.
2) Miejsce dostarczania oleju: Szkoła Podstawowa w Sadlinkach przy ul Grudziądzkiej 14A.
3) Poszczególne dostawy będą realizowane partiami na zasadzie doraźnych tankowań na warunkach określonych w specyfikacji oraz na zasadzie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego wysłaniem faksu z podaną ilością zamówienia. Jednorazowa ilość zamawianego oleju opałowego to ok.4.000 litrów.
4) Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu zamówienia własnym środkami transportu (autocysternami) posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie.
5) Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć aktualne, potwierdzone za zgodność, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii oleju opałowego .
6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego lekkiego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
7) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego lekkiego w terminie 2 dni od złożonego zamówienia w godzinach 7.00- 15.00.
8) Zamawiający zapłaci za ilość litrów oleju opałowego zlanego w temperaturze referencyjnej w dniu dostawy do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Grudziądzka 14A
Sadlinki 82-522
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa w Sadlinkach
Grudziądzka 14A
Sadlinki 82-522
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się