Zakup ambulansu medycznego typu B przystosowanego do pracy w trudnych warunkach górskich na bazie samochodu z napędem 4x4, podwyższonym zawieszeniem dla podstacji Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

» Opis zapytania

.Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu medycznego typu B przystosowanego do pracy w trudnych warunkach górskich na bazie samochodu z napędem 4x4, podwyższonym zawieszeniem dla podstacji Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku ;
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno- użytkowych załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789+A2 , PN-EN 1865 oraz wymaganymi warunkami samochodu bazowego, zabudowy medycznej. Wyposażony ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
(CPV):34114100-0 - Pojazdy pogotowia
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jezierskiego 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
Jezierskiego 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się