„Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
1) Pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 26,075 ha wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, polegające na systematycznym strzyżeniu trawy:
a/ tereny Parku Błonie, Parku im. Adama Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, teren Parku w Al. Sienkiewicza oraz Skweru Solidarności – 1 raz na 10 dni w okresie maj – sierpień, przy użyciu ręcznych kosiarek samojezdnych (część zachodnia Parku Błonie od ul. Św. Floriana może być koszona kosiarką bijakową lub rotacyjną),
b/ pozostałe tereny oraz obszar ww. parków poza wskazanym okresem - przy odroście traw powyżej 10 cm, oraz niezwłocznym zebraniu ściętej trawy z koszonych terenów i jej wywózkę do kompostowni, uporządkowaniu przyległych do nich jezdni
i chodników - o ile zostaną zanieczyszczone ściętą trawą;
2) Zbieranie śmieci oraz czterokrotne koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej
o powierzchni 14,7676 ha wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ, jak również uporządkowaniu jezdni i chodników przyległych do tych terenów, o ile zostaną zanieczyszczone ściętą trawą;
3) Pielęgnację pasów drogowych o łącznej powierzchni 3,428 ha wyszczególnionych
w Załączniku nr 3 do SIWZ, polegającą na systematycznym zbieraniu śmieci, 4-krotnym koszeniu trawy oraz przycinaniu odrostów drzew rosnących w pasach drogowych;
4) Zagospodarowanie poprzez obsadzenie i utrzymanie 86 szt. betonowych donic kwiatowych na terenie Gminy Miasta Łowicza. W ramach tej części zamówienia należy założyć 2 zmiany nasadzeń w trakcie sezonu - pierwszą od kwietnia do połowy czerwca, drugą od połowy czerwca do października – na podstawie projektu zagospodarowania donic sporządzonego przez Wykonawcę, przy czym w donicach okrągłych na odcinku – pl. Nowy Rynek, pl. Stary Rynek, ul. 3-go Maja, ul. 11 Listopada oraz na dziedzińcu ratusza (38 szt.), w II połowie roku należy przyjąć nasadzenie paciorecznika (Kanna) o żółtym lub pomarańczowym kolorze kwiatu oraz pelargonii zwisających bluszczolistnych o czerwonym kolorze kwiatu;
5) Pielęgnację donic na kostce wraz ze znajdującymi się na nich siedziskami zlokalizowanych przy ul. Starzyńskiego o powierzchni 56 m2, w tym bieżące uzupełnianie nasadzeń drzew lub krzewów w tych donicach (dobór gatunków w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) oraz bieżąca konserwacja przedmiotowych donic oraz drzew w nich rosnących, jak również siedzisk;
6) Systematyczne koszenie grobów żołnierskich, bieżące ich porządkowanie, opryskiwanie alejek żwirowych preparatem chwastobójczym, pielęgnacja żywopłotu, koszenie terenu wokół cmentarza przy ul. Listopadowej, na cmentarzu Katedralnym oraz Emaus, przygotowanie kwater żołnierskich do obchodów świąt i rocznic państwowych oraz święta 1 – go Listopada oraz uporządkowanie tych kwater po tych świętach - obszar objęty niniejszym punktem wyszczególniony został w Załączniku nr 4 do SIWZ;
7) Pielęgnację żywopłotów obejmującą sześciokrotne strzyżenie w ciągu sezonu wegetacyjnego, pielenie i nasadzenia uzupełniające, przy czym żywopłoty rosnące przy ciągach komunikacyjnych winny być strzyżone ponadto w przypadku ograniczania widoczności na pisemne żądanie Zamawiającego – obszar objęty niniejszym punktem wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ;
8) Pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na tzw.: Parku Błonie, obejmująca dodatkowo, poza wymienionymi w pkt 1, wykonanie następujących prac:
a) uzupełnienie rabat kwiatowych roślinami jednorocznymi: pelargonia czerwona
(800 szt.), aksamitka (3000 szt.), lobelia (600 szt.);
b) uzupełnienie kory na rabatach w ilości 200 m3;
c) oczyszczanie kanału Malinówka na odcinku od rzeki Uchanki do rzeki Bzury
z zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem kraty przy przepuście wałowym – długość cieku 1332 m.,
d) regulacja poziomu wody w cieku Malinówka na zastawkach przy przepuście wałowym i na rzece Uchance;
e) opróżnianie koszy (130 szt.) oraz uprzątanie śmieci z terenu Parku Błonie i ich wywózka na miejskie wysypisko śmieci;
f) naprawa zniszczonych elementów małej architektury (ławki, kosze);
g) systematyczne grabienie Parku wykonywane w trakcie sezonu wegetacyjnego,
w celu uprzątnięcia opadłych liści;
h) czterokrotne koszenie skarp wału przeciwpowodziowego po obu stronach od jego podstawy do korony wału, na odcinku od ul. Mostowej do ul. Zamkowej (1185 m); usuwanie ze skarp i korony wałów powalonych drzew i innych zanieczyszczeń, uzupełnianie ubytków gruntu w skarpach i koronie wałów;
9) Oczyszczanie rowu przebiegającego przez teren pomiędzy ulicami Łyszkowicką, Motylińskiego i Chmielińskiej;
10) Przygotowanie podłoża i obsadzanie donic oraz rabat kwiatowych wg Załącznika nr 6 do SIWZ, z zastosowaniem materiału roślinnego gwarantującego estetyczny wygląd rabat w okresie od kwietnia do października (koszt zakupionego materiału roślinnego pokrywa Wykonawca); w ramach tej części zamówienia należy założyć 2 zmiany nasadzeń w trakcie sezonu - pierwszą od kwietnia do połowy czerwca, drugą od połowy czerwca do października – na podstawie projektu zagospodarowania rabat sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, przy czym nie dotyczy to rabat kwiatowych zlokalizowanych na Nowym Rynku i w Parku w al. Sienkiewicza; realizacja rabat zlokalizowanych na Nowym Rynku i al. Sienkiewicza będzie wykonana według następujących zasad: obsadzenie rabat
w Parku w al. Sienkiewicza nastąpi zgodnie z dokumentacją pn. „Aleje Sienkiewicza
i skwer wokół pomnika Artura Zawiszy Czarnego – Rewitalizacja”; obsadzenie zaś rabat zlokalizowanych na terenie Nowego Rynku nastąpi zgodnie z dokumentacją pn. „Nowy Rynek w Łowiczu – projekt szaty roślinnej – wariant I”;
11) Zaprojektowanie i wykonanie rabat kwiatowych w kształcie okręgu:
a/ na terenie zielonym przy skrzyżowaniu ul. Mostowej i ul. Blich (średnica 6 m)
b/ na rondzie Księstwa Łowickiego (średnica 15 m).
12) Wykonanie rabat kwiatowych w parku im. Adama Mickiewicza – zgodnie z przyjętym „Projektem rewitalizacji Parku”.
13) Utrzymanie i pielęgnacja obsadzonych rabat kwiatowych objętych niniejszym zamówieniem obejmujące: pielenie, podlewanie, nawożenie i dosadzanie na koszt Wykonawcy brakujących roślin w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
14) Wypełnienie ziemią i hydrożelem, obsadzeniu kwiatami (pelargonie) 20 szt. metalowych kwietników wiszących na latarniach na ul. Zduńskiej oraz ich pielęgnacja w okresie wiosenno – letnim.
15) Obsadzenie metalowych wież kwiatowych o wys. 186 cm sadzonkami kwiatowymi (pelargonie czerwone i różowe w ilości 1200 szt.) i ustawieniu ich na Nowym Rynku w Łowiczu.
16) Wykonanie corocznej aeracji i wertykulacji trawników na terenie Parku Błonie (część wschodnia od ul. Św. Floriana) wczesną wiosną.
17) Posadzenie i opalikowanie do 100 szt. drzew, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a następnie ich pielęgnacja w ciągu trwania umowy, w tym podlewanie; (koszty materiału roślinnego w tym zakresie pokryje Zamawiający, natomiast koszty palików – Wykonawca);
18) Systematyczne oczyszczanie oczka wodnego zlokalizowanego przy ul. Chmielińskiej oraz bieżąca naprawa mostka nad tym oczkiem oraz jego skarp;
19) Uprzątnięcie liści w okresie jesiennym ze wszystkich obszarów objętych umową, obejmujące systematyczne grabienie i wywózkę odpadów ulegających biodegradacji do kompostowni;
20) Bieżące utrzymanie w należytej czystości ciągów komunikacyjnych wszelkich zieleńców i parków na terenie Gminy Miasta Łowicza, polegające w szczególności na ich odchwaszczaniu (mechanicznym w przypadku nawierzchni z kruszywa Hanse Grand oraz chemicznym na ciągach wykonanych z kostki betonowej lub granitowej);
21) Utrzymanie porządku na wszelkich terenach objętych umową, polegające na uprzątaniu śmieci i opróżnianiu koszy na śmieci oraz psie odchody w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w tygodniu (ilość koszy objętych zamówieniem wynosi 225 szt.), oraz opróżnianie trzech koszy znajdujących się w pasie drogowym ul. Kaliskiej i ul. Plac Koński Targ ( przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu).
22) Utrzymanie ławek na terenach objętych umową w estetycznym wyglądzie poprzez ich malowanie, uzupełnianie brakujących elementów, remont zniszczonych ławek, utrzymanie czystości oraz powtórne osadzanie ławek w przypadku ich wyrwania z podłoża przy użyciu materiałów i na koszt Wykonawcy – rozmieszczenie ławek przedstawia Załącznik nr 7 do SIWZ;
23) Zainstalowanie dostarczonych przez Zamawiającego nowych ławek i koszy na śmieci na terenach zielonych, a po ich zainstalowaniu, ławki i kosze te objęte zostaną postanowieniami umowy, w szczególności w zakresie konserwacji ławek i opróżniania koszy (Wykonawca powinien założyć zainstalowanie max. do 20 szt. ławek i 20 szt. koszy)
24) Dokonywanie bieżących przeglądów stanu technicznego obiektów małej architektury znajdujących się na miejskich placach zabaw (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) oraz odnotowywanie wszelkich uwag, co do ich stanu technicznego w dzienniku placu zabaw, zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany - obszar objęty niniejszym punktem wyszczególniony został w Załączniku nr 8 do SIWZ;
25) Usuwanie drzew suchych, chorych i uszkodzonych przez niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wiatrołomów z terenów zielonych objętych umową, po uprzednim zawiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór nad terenami zielonymi;
26) Omiatanie, odśnieżenie i usuwanie śliskości głównych ciągów komunikacyjnych na obszarze parków i zieleńców zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Łowicza; powyższe działania winny być rozpoczęte, gdy warstwa śniegu nie udeptanego przekroczy 5 cm, zakończone zaś maksymalnie 5 h po ustaniu opadów; w przypadku wystąpienia gołoledzi działania te winny być podjęte w trybie natychmiastowym i zakończone najpóźniej w ciągu 3 h od chwili wystąpienia ww. zjawiska atmosferycznego;
27) Dostarczenie i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a następnie uprzątnięcie na koszt Wykonawcy w każdym roku w latach 2019 – 2020, 141 szt. białych kulistych chryzantem doniczkowych o wysokości 30-40 cm, ilości kwiatów w każdej doniczce nie mniej niż 6 szt. i średnicy każdego kwiatu nie mniejszej niż 10 cm, na grobach wojennych i miejscach pamięci narodowej przed dniem Wszystkich Świętych, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ; w celu wykonania zadania Wykonawca zapewni transport przedstawicielom Zamawiającego,
28) Ustawienie, a następnie uprzątnięcie na koszt Wykonawcy, w każdym roku, w latach 2021 – 2022, zniczy dostarczonych przez Zamawiającego, na grobach wojennych i miejscach pamięci narodowej przed dniem 1.08, 15.08, 1.09, 1.11 i 11.11.
29) Dostarczenie i ustawienie na koszt Wykonawcy w latach 2021 - 2022 – 2 szt. drzew choinkowych o wysokości od 10 do 12 m na Starym Rynku oraz Nowym Rynku w Łowiczu. Dostarczenie przedmiotowych drzew może nastąpić po uprzedniej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Propozycje drzew do ustawienia Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w terminach odpowiednio do dnia 1 listopada każdego roku w okresie obowiązywania zamówienia.
30) Uprzątnięcie na koszt Wykonawcy 2 szt. drzew choinkowych usytuowanych na Starym Rynku i Nowym Rynku w 2021r i 2022r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Stary Rynek 1
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się