Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie ul. Kopernika 9.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sławnie ul. Kopernika 9, w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1 do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ, Projektem budowlanym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz Opisem Technicznym – załącznik nr 4 do SIWZ
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej w postaci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym, Zamawiający informuje, że przedmiary robót udostępniony wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.
5. Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych
w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych,
a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.
7. Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca powinien dysponować personelem kierowniczym posiadającym wymagane uprawnienia, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kopernika 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Kopernika 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się