SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów higienicznych do Szpitali Pomorskich do lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):
- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
- 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1
- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
w 2 zadaniach przez okres 24 miesięcy, o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:
Zadanie 1: Ręczniki papierowe, papier toaletowy wraz z dozownikami oraz prześcieradła w roli różnego rodzaju w łącznej ilości 229 720 sztuk i 8 060 rolek.
Zadanie 2: Mydło o właściwościach pianotwórczych z dozownikami różnego rodzaju w łącznej ilości 1 920 sztuk.
2. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta
3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. CPV:
CPV 33.77.00.00-8 - artykuły higieniczne z papieru
CPV 33.71.19.00-6 - mydło

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się