Ścinka zawyżonych pasów zieleni i poboczy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1: Ścinka zawyżonych pasów zieleni zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej Nr 4640N – ulicy Wojska Polskiego w Piszu;
Zadanie nr 2: Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1773N DW Nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica – DP Nr 1522N (Karpa), odcinek skrz. Karwica – Ciesina od km 10+030 do km 13+140 (strona prawa).
Zakres zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje ścinanie zawyżonych pasów zieleni (trawników) w ciągu drogi powiatowej Nr 4640N – ulicy Wojska Polskiego w Piszu wraz z odwozem gruntu w miejsce odkładu (w gestii Wykonawcy).
Ścinkę należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samobieżnej frezarki /ścinarki lub koparki). Nadmiar gruntu do zebrania wynosi średnio 20,00 cm. Powierzchnię pasów zieleni po zebraniu nadmiaru należy wyrównać ręcznie do poziomu 5,00 cm poniżej górnej krawędzi obrzeży chodnikowych i krawężników. Ścinkę należy wykonać na pasach zieleni wskazanych przez Przedstawiciela PZD. Szacunkowa powierzchnia pasów zieleni wynosi 10 000,00 m2.
Zakres zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje ścinanie zawyżonych poboczy oraz, w przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżeń, ich uzupełnienia. Ścinanie należy przeprowadzić przy użyciu samobieżnej frezarki/ścinarki do poboczy lub koparki, od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym 6% ÷ 8%. Ścinkę poboczy należy wykonać na odcinkach wskazanych przez Przedstawiciela PZD, na całej szerokości pobocza (1,50 ÷ 200 m) i średniej grubości ścinania 10,00 cm. Część nadmiaru gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy będzie wykorzystana do ich uzupełnienia, pozostałą część należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu – w gestii Wykonawcy.
Ubytki w poboczach należy uzupełnić materiałem rodzimym lub o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym, oraz nie posiadać śladów po przejściu zagęszczarek.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony Zamawiającego jest P. Kamil Szymańczyk – Majster OD Nr 1 w Piszu, tel.: 516 187 241
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali oględzin pasów zieleni oraz poboczy w celu poprawnego oszacowania kosztów zadania.
Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej wg cen jednostkowych. Jednostką obmiarową jest 1 m2.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wykonawczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia – do dnia 18 grudnia 2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się