Powtórzone Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Pucku oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku z opcją.

» Opis zapytania

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Pucku oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku z opcją.
2. Podmioty objęte zamówieniem:
1) Starostwo Powiatowe w Pucku, (dalej „Starostwo”)- zakładana ilość rachunków 44;
2) Jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek wg stanu na 16.11.2020 r. zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym Zapytaniem
i zawartą umową.
4. Podstawowe wymagania dla przedmiot zamówienia:
1) elektroniczna obsługa rachunków;
2) nieodpłatne prowadzenie rachunków;
3) otwieranie nowych rachunków bez dodatkowych opłat;
4) Starostwo Powiatowe musi mieć udostępniony podgląd do rachunków jednostek;
5) Jednostki mogą mieć dostęp tylko do swoich indywidualnych rachunków.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wskazane poniżej czynności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) oprocentowanie rachunków bankowych,
3) prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Powiatu,
4) realizację zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
5) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów z rachunków bankowych,
6) dostawę, instalację, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie oprogramowania dotyczącego obsługi bankowej,
7) realizowanie zleceń stałych (co do terminu, kwoty),
8) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie,
9) wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
10) zapewnienie doradców klienta do współpracy z Zamawiającym,
6. Obsługa bankowa budżetu będzie wykonywana w systemie bankowości elektronicznej. Opis systemu bankowości elektronicznej określa Załącznik nr 5 do Zapytania.
7. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia zastosowanie prawa opcji na zasadach określonych w Zapytaniu.
1) W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa. Obsługa ta będzie świadczona w budynku Starostwa przy ul. Kolejowej 7B w Pucku, w pomieszczeniu– usytuowanym na parterze budynku. Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem ww. pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt.
Wynajmujący ponosić będzie:
 koszty związane z eksploatacją pomieszczenia tj: koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na m2 oraz wody i odprowadzenia ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców. Wysokości stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia;
 opłaty lokalne i podatki wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek
od nieruchomości oraz opłaty za telefony.
Punkt winien być czynny i świadczyć obsługę co najmniej w godzinach tożsamych z godzinami pracy Starostwa.
Wykonawca-Bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez tego Wykonawcę usług.
2) Zamawiający udzieli zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku pojawienia się zapotrzebowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia tylko w zakresie zamówienia podstawowego i Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
4) Realizacja oraz wszelkie rozliczenia w związku z

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

84-100 Puck


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się