DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego w zasobach Zamawiającego w roku 2021 w następujących ilościach: a) ETYLINA PB 95 DO ILOŚCI 63.000 litrów b) OLEJ NAPĘDOWY DO ILOŚCI 20.000 litrów U W A G A! 3.1.1 Podana wyżej ilość litrów paliwa w skali jednego roku jest tylko prognozą i Zamawiający nie jest tymi ilościami związany. 3.1.2 Zamawiający wymaga, aby sprzedaż paliw, o których mowa w ust 1., odbywała się na zasadach transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart magnetycznych wystawionych na każdy z posiadanych przez Zamawiającego pojazdów. Wykonawca wystawi bezpłatnie - w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego podpisanej przez Wykonawcę umowy - karty magnetyczne w ilości: 42 sztuk na każdy z użytkowanych samochodów oraz 2 karty na okaziciela, za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa na stacjach paliw Wykonawcy. W przypadku zwiększenia liczby samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart magnetycznych w trakcie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć bezpłatnie wymagane karty magnetyczne na pisemny wniosek Zamawiającego - w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku, przy czym wniosek ten zostanie przesłany Wykonawcy drogą mailową oraz w oryginale za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3.1.3 W przypadku zgłoszenia utraty karty nastąpi natychmiastowa jej blokada na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, zaś Wykonawca wystawi na pisemny wniosek Zamawiającego nową kartę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego, przy czym wniosek ten zostanie przesłany Wykonawcy drogą mailową oraz w oryginale za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3.1.4 Wykonawca musi dysponować co najmniej pięcioma całodobowymi stacjami paliw znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Łodzi i prowadzącymi sprzedaż paliw płynnych na zasadach transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart magnetycznych. Wykonawca załączy do oferty „Wykaz całodobowych stacji paliw Wykonawcy znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Łodzi i prowadzących sprzedaż paliw płynnych na zasadach transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart magnetycznych”. 3.1.5 Odbiór paliw, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, wyłącznie do zbiorników paliwowych pojazdów Zamawiającego. 3.1.6 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 3.1.7 W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na co Zamawiający nie ma wpływu w trakcie sporządzania zamówienia, a wynika to z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliwa w trakcie realizacji zamówienia w roku 2021. 1.8 Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12. 3.1.9 Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa dla stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 282) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

90-521 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Straż Miejska w Łodzi
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się