Dostawa aparatów fotograficznych z akcesoriami

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów fotograficznych z akcesoriami, w tym: aparatów systemowych, bezlusterkowych, pełnoklatkowych z obiektywem 24-105 mm – 3 kpl. oraz akcesoriów – obiektyw szerokokątny, teleobiektyw – 2 szt., statyw – 3 szt., zwanych dalej urządzeniem. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2019), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7) Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2020r.
8)Adres dostawy: Dział Logistyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
9) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy. (Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie długości oferowanego terminu gwarancji).
10) Warunki płatności (termin płatności): do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13) Podwykonawcy: W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się