Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr. ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku dł. 643 mb, w miejscowości Parafianka, Gmina Żyrzyn.

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest:
Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr. Ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku dł. 643 mb, w miejscowości Parafianka, Gmina Żyrzyn
Zakres projektu obejmuje:
 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm, oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 12cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,65m;
 Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa:
• w-wy wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabiliz. mech.
o śr. gr. 12cm i szer. 5,3m;
• warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 5,1m;
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 5,0m.
 Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m;
 Oczyszczenie istn. rowów;
 Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Stan projektowany
Początek przebudowy drogi wewnętrznej znajduje się w km 0+006,50 tj. wierzchołek W-1, (tj. na granicy pasa drogowego DP nr 2500L) zaś koniec w km 0+655,50 (tj. na granicy pasa drogowego DG nr 107447L)
Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni z kruszywa. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W7.
Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,75m.
Na projektowanym odcinku pomiędzy odcinkami prostymi występują następujące łuki poziome:
Łuki prawostronne:
- od km 0+175,69 do km 0+214,00 R=250m, szer. jezdni 5,0m, spadek daszkowy 2%
Parametry techniczne drogi wewnętrznej:
- Klasa techniczna drogi – „ D”
- Długość odcinka: dł. 649,0mb od km 0+006,50 do km 0+655,50
- Przekrój jezdni: szlakowy
- Szerokość jezdni: 5,0
- Pobocze : obustronne z kruszywa łamanego o szer. 0,75m - Długość 2x649,1mb
- Chodniki: brak
- Prędkość projektowa Vp=40km/h
- Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy oraz istn. rowów
Rozwiązania konstrukcyjne:
a.) Jezdnia asfaltowa
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 w-wa wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm - śr. gr.12cm
 istn. warstwa z kruszywa łamanego - gr. 15 cm
b.) Jezdnia asfaltowa (na poszerzeniu)
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm - gr. 12cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm - gr. 15cm
 istn. podłoże gruntowe
c.) Pobocze z kruszywa łamanego
 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. - gr. 12cm
Odwodnienie
Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy ziemnych oraz istniejących rowów przydrożnych, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi. W celu poprawy odwodnienia drogi zaprojektowano ścinkę zawyżonych poboczy i uformowanie nowych poboczy ulepszonych ze spadkiem 8% od jezdni oraz udrożnienie istniejących rowów.
2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) STWiOR.
3) Pomocniczo przedmiary robót
4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.):
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych),
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisani umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi
w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
6. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach.
9. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Powstania Styczniowego 10
Żyrzyn 24-103
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
Żyrzyn 24-103
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się