Sukcesywne dostawy w 2021 r. , do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, warzyw i owoców, wraz z dowozem i wniesieniem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są :
Sukcesywne dostawy w 2021 r. , do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
warzyw i owoców, wraz z dowozem i wniesieniem.
Kod CPV : 03100000-2 – /produkty rolnictwa i ogrodnictwa/.
Przedmiot zamówienia dotyczy warzyw i owoców o standardach jakościowych
które Zamawiający odniósł do istotnych cech przedmiotu zamówienia, które
zamieścił w formularzach cenowych dla poszczególnych kwartałów 2021 r.
Są to artykuły znormalizowane, które muszą spełniać wymogi polskich norm, wymogi
określone przepisami prawa polskiego, prawa żywnościowego i prawa unii europejskiej,
spełniać wymogi norm przyjętych w odbiorze konsumenckim, wymogi zasad
GMP/GHP,GAP, systemu HACCP).
Dokładne nazwy artykułów (asortymentów) przedmiotu zamówienia, ich dane,
przewidywane ilości dostaw – Zamawiający określił w treści poszczególnych
załączników Nr 3 – Nr 6 do SIWZ (formularzach cenowych dla poszczególnych
kwartałów 2021 r).
Zastosowanie przez Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące
się do standardów jakościowych, podyktowane jest zapewnieniem w odniesieniu do
warzyw i owoców, ich wysokiej jakości (I klasy).
Maksymalne ilości artykułów (asortymentów) przedmiotu zamówienia,
Zamawiający określił działając z należytą starannością) w formularzach cenowych dla
poszczególnych kwartałów 2021 r (Zał.Nr.3 – 6 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dostosowania tych ilości do swoich potrzeb (z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych w wynagrodzeniu umownym – do max. jego wartości wynikającej z
umowy), bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Terminy sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, ilość i rodzaj artykułów
/asortymentów/ przedmiotu zamówienia w dostawie, uzależnione będą od potrzeb
Zamawiającego.
Terminy sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, ilość i rodzaj artykułów
(asortymentów) przedmiotu zamówienia w dostawie, uzależnione będą od potrzeb
Zamawiającego.
Miejsce realizacji dostaw (Odbiorca) : Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, Mnichów
135, 28 – 300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Zamawiający wymaga aby :
- dostawy wykonywane były transportem samochodowym Wykonawcy (na jego koszt),
spełniającym wymogi przepisów dotyczących transportu żywności,
- dostawy po dowiezieniu do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, Mnichów 135,
28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, zostały niezwłocznie wniesione przez Wykonawcę
(na jego koszt) do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
- terminy dostaw spełniały wymogi zapisów pkt.3.4 SIWZ.
- etykiety artykułów (asortymentów) dostaw, uwzględniały wymogi zapisów pkt.3.3 SIWZ,
- ceny określone w ofercie Wykonawcy, uwzględniały wszystkie koszty i składniki jakie należy
zapłacić za przedmiot zamówienia, oraz żeby uwzględniały w/w wymogi Zamawiającego,
- oferta Wykonawcy dotyczyła całego przedmiotu zamówienia tj. formularzy cenowych
kwartałów I; II; III; IV 2021 r. łącznie.
Ponadto :
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych
kodeksem cywilnym, oraz postanowieniami zawartymi w treści postanowień umowy,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
(w tym również podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są łączne dostawy w 2021 r. /w kwartałach I; II; III i IV
2021 r../, a mianowicie :
a) kwartał I 2021 r. - dostawy : warzywa świeże i przetworzone, świeże warzywa
szklarniowe lub tunelowe, świeże grzyby, ziemniaki, świeże owoce /zgodnie z
formularzem cenowym kwartału I 2021 r., stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ/.
Dostawy dotyczą :
- warzyw /CPV 03221000-6/ : kapusta biała, kapusta pekińska, kapusta czerwona,
brokuł, ogórek szklarniowy lub tunelowy, marchew, seler, por, cebula, burak czerwony,
pietruszka, cukinia, pomidory szklarniowe lub tunelowe, papryka czerwona, papryka
zielona, koperek, natka, rzodkiewka, szczypiorek, sałata, grzyby (pieczarki),
- ziemniaków /CPV 03212100-1/ : ziemniaki jadalne,
- warzyw przetworzonych /CPV 15331000-7/ : warzywa kiszone (ogórki, kapusta),
- owoce inne niż tropikalne /CPV 03222300-6/ : jabłka deserowe.
Bliższe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Zał. Nr 3 /formularzu
cenowym kwartału I 2021 r./.
b) kwartał II 2021 r. - dostawy : warzywa świeże i przetworzone, świeże warzywa
szklarniowe lub tunelowe, świeże grzyby, ziemniaki, świeże owoce /zgodnie z formularzem
cenowym kwartału II 2021 r., stanowiącym Zał. Nr 4 do SIWZ/.
Dostawy dotyczą :
- warzyw /CPV 03221000-6/ : kapusta biała, kapusta pekińska, kapusta czerwona,
brokuł, kalafior, fasolka szparagowa, ogórek gruntowy, ogórek szklarniowy lub tunelowy,
marchew seler, por, cebula, burak czerwony, pietruszka, cukinia, pomidory szklarniowe
lub tunelowe, papryka czerwona, papryka zielona, koperek, natka, rzodkiewka,
szczypiorek, sałata , botwina, grzyby /pieczarki/,
- ziemniaków /CPV 03212100-1/ : ziemniaki jadalne,
- warzyw przetworzonych /CPV 15331000-7/ : warzywa kiszone (ogórki, kapusta),
- owoce inne niż tropikalne /CPV 03222300-6/ : jabłka deserowe, truskawki, gruszki.
Bliższe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Zał. Nr 4 /formularzu
cenowym kwartału II 2021 r./.
c) kwartał III 2021 r. - dostawy : warzywa świeże i przetworzone, świeże warzywa
szklarniowe lub tunelowe, świeże grzyby, ziemniaki, świeże owoce /zgodnie z formularzem
cenowym kwartału III 2021 r., stanowiącym Zał. Nr 5 do SIWZ/.
Dostawy dotyczą :
- warzyw /CPV 03221000-6/ : kalafior, kapusta biała,kapusta młoda, kapusta pekińska,
kapusta czerwona, ogórek gruntowy, marchew, seler, por, cebula, burak czerwony,
pietruszka, fasolka szparagowa, cukinia, pomidory gruntowe, pomidory szklarniowe lub
tunelowe, papryka czerwona, papryka zielona, koperek, natka, rzodkiewka, szczypiorek,
sałata, botwina, brokuł, grzyby (pieczarki),
- ziemniaków /CPV 03212100-1/ : ziemniaki jadalne, ziemniaki młode,
- warzyw przetworzonych /CPV 15331000-7/ : warzywa kiszone (ogórki, kapusta),
- owoce inne niż tropikalne /CPV 03222300-6/ : śliwki, wiśnie, truskawki, jabłka
deserowe,gruszki
Bliższe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Zał. Nr 5 /formularzu
cenowym kwartału III 2021 r./.
d) kwartał IV 2021 r. - dostawy : warzywa świeże i przetworzone, świeże warzywa
szklarniowe lub tunelowe, świeże grzyby, ziemniaki, świeże owoce /zgodnie z formularzem
cenowym kwartału IV 2021 r., stanowiącym Zał. Nr 6 do SIWZ/.
Dostawy dotyczą :
- warzyw /CPV 03221000-6/ : kalafior, kapusta biała, kapusta pekińska, kapusta
czerwona,
ogórek szklarniowy lub tunelowy, marchew, seler, por, cebula, burak czerwony,
pietruszka, fasolka szparagowa, cukinia, pomidory szklarniowe lub tunelowe, papryka
czerwona, papryka zielona, koperek, natka, rzodkiewka, szczypiorek, sałata, brokuł,
grzyby (pieczarki),
- ziemniaków /CPV 03212100-1/ : ziemniaki jadalne, - warzyw przetworzonych /CPV
15331000-7/ : warzywa kiszone (ogórki, kapusta),
- owoce inne niż tropikalne /CPV 03222300-6/ : jabłka deserowe, gruszki.
Bliższe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Zał. Nr 6 /formularzu
cenowym kwartału IV 2021 r./.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Zał. Nr 3 - 6 do niniejszej SIWZ
/formularzach cenowych kwartału I; II; III; IV 2021 r./, które łącznie /razem/ określają
/stanowią/ przedmiot zamówienia.
Artykuły (asortymenty) muszą posiadać etykiety.
Każda etykieta musi zawierać następujące dane :
- nazwę dostawcy – producenta, adres,
- dotyczące składników występujących w produkcie,
- nazwę produktu/nazwę odmiany i masę netto produktu,
- termin przydatności do spożycia lub datę produkcji z okresem przydatności do spożycia,
- warunki przechowywania,
- klasę jakości handlowej,
oraz inne informacje i oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Mnichów 135
Jędrzejów 28-300
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Płody rolne
  • Rośliny
  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Mnichów 135
Jędrzejów 28-300
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się