Administrowanie i promocja stron www.badam.poznan.pl i www.glanc.poznan.pl

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie i obsługa techniczna wraz z promocją serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl, zwanych dalej „serwisami” przez Wykonawcę, obejmująca w szczególności:
1) administrowanie serwisem oraz bazami danych – poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania prezentacji, usuwanie wad, usterek lub ich przyczyn w przypadku niepoprawnego działania serwisu oraz baz danych, leżących po stronie Wykonawcy,
2) asysta merytoryczna i techniczna w zakresie wykorzystania systemu, przez co rozumie się zdalną pomoc udzielaną Użytkownikom lub Administratorom Systemu Zarządzania Treścią w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji,
3) tworzenie elektronicznej kopii archiwalnej całej prezentacji internetowej i baz danych raz w tygodniu w godzinach nocnych,
4) udostępnienie ostatniej kopii archiwalnej, o której mowa w pkt. 3, Zamawiającemu
w okresie funkcjonowania witryny o którym mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty wystąpienia przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mail z takim żądaniem lub wygaśnięcia niniejszej umowy,
5) utrzymanie bieżącego monitoringu wszystkich oglądanych stron oraz prowadzenie statystyki odwiedzin wszystkich stron i bieżące raportowanie tych wskaźników
w systemie on-line,
6) zarządzanie konfiguracją Systemu i utrzymywanie bazy konfiguracji Systemu (obejmującej parametry konfiguracji serwera, systemu operacyjnego, systemu baz danych, łączy oraz innych istotnych parametrów Systemu),
7) nadzór operatorski i administratorski Systemu (monitorowanie pracy wszystkich komponentów Systemu i podejmowanie akcji odpowiednich dla z jego zdiagnozowanego stanu),
8) obsługa awarii na poziomie funkcjonowania serwisu,
9) wykonywanie kopii zapasowych Systemu oraz Oprogramowania Serwisu Zamawiającego i przechowywanie wykonanego archiwum za okres ostatnich 5 dni roboczych,
10) poawaryjne odtwarzanie Systemu i Oprogramowania Serwisu Zamawiającego,
11) wykonywanie aktualizacji wersji Oprogramowania systemowego,
12) udostępnianie statystyk korzystania z Serwisu Zamawiającemu,
13) dokonywanie innych niezbędnych czynności administracyjnych w Systemie,
14) audyt oraz dostosowanie stron i nowowprowadzanych treści do wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), odpowiadających zaleceniom WCAG 2.1. na poziomie AA.
15) przygotowanie deklaracji dostępności nie później niż do dnia 30.03.2021 r.,
16) świadczenie wsparcia technicznego serwisów
17) dostosowanie szablonu strony (https://glanc.poznan.pl/; https://badam.poznan.pl/) i nowowprowadzanych treści do wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), odpowiadających zaleceniom WCAG 2.1. na poziomie AA.
18) W zakresie serwisu www.badam.poznan.pl
19) W zakresie serwisu www.glanc.poznan.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. pkt 17-19 znajduje się w pkt III.1.17-19 SIWZ.

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć Koncepcję realizacji działań na FB (Baza Danych Miasta BaDaM) oraz internetowej kampanii reklamowej dotyczącej płacenia podatków w Poznaniu, zwanej dalej „Koncepcją realizacji przedmiotu zamówienia”, obejmującą co najmniej:
1) sposób realizacji działań na FB (Baza Danych Miasta BaDaM), obejmujący co najmniej:
a) przykładowy harmonogram działań na FB na okres stycznia wraz z podaniem propozycji publikowanych informacji/materiałów,
b) przykładowe grafiki na FB (min. 3 sztuki) zgodne z istniejącym CI.
2) sposób realizacji internetowej kampanii reklamowej dotyczącej płacenia podatków w Poznaniu, w tym:
a) opis zaangażowania pracodawców z poznańskiego rynku, wraz z podaniem propozycji firm oraz sposobu, w jaki będą promować płacenie podatków w Poznaniu wśród pracowników,
b) opis wykorzystania mediów wraz z podaniem ich nazw oraz formatów, ilości, częstotliwości wyświetleń oraz podaniem grupy odbiorców, którym dane reklamy będą się wyświetlać.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się