Zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów do autobusów, oraz części do silników autobusów będących w posiadaniu Zamawiającego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Cmentarnej 1 w Kutnie, w okresie trwania umowy, nowych części zamiennych i akcesoriów do autobusów miejskich i silników do nich ujętych w specyfikacjach asortymentowych.
2. Specyfikacja asortymentowa zawarta jest w załączniku do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Ilości określone w Formularzu cenowym są wielkościami szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczane przez niego części:
a. są fabrycznie nowe, dobrej jakości, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, nieuszkodzone, nie posiadają wad ukrytych oraz są dopuszczone do obrotu handlowego,
b. posiadają parametry wymiarowe zgodne z odpowiednimi pozycjami w katalogu producenta autobusów. Części oznaczone gwiazdką muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa i powinny być wyprodukowane w krajach UE,
c. są zgodne ze wskazanymi w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego numerami katalogowymi i nazwami producentów lub równoważne z nimi.
d. są identyfikowalne, tzn. oznaczone na częściach lub opakowaniach cechami wskazanego w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego odpowiedniego producenta oraz jego oznaczeniami i numerem katalogowym; w przypadku braku możliwości takiego oznakowania Wykonawca zobowiązany jest przed pierwszą dostawą przedstawić formę identyfikacji dostarczanych części do akceptacji Zamawiającego,
5. Dostarczane części Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć w:
a. świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami),
b. certyfikaty bezpieczeństwa,
c. opis dostarczonego produktu w języku polskim,
d. karty charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej w przypadku gdy jest to uzasadnione,
e. dokumenty stwierdzające gwarancje producenta (jeżeli zostały udzielone).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Cmentarna 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
ul. Cmentarna 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się