Dostawa produktów leczniczych dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia.
3. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Apteki Szpitalnej.
4. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, określone
w załączniku nr 5 do SIWZ, są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie poszczególne pozycje określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się