„Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów”

» Opis zapytania

1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z:
a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Szydłów,
b) Gniazd selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy Szydłów, (1 w Korytnicy, 1 w Kotuszowie, 1 w Szydłowie)
c) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości,
d) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Szydłowie.
e) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku minimum dwa razy w roku w regularnych odstępach w formie wystawki: przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
f) Odbiór odpadów z miejskiego punktu elektroodpadów (tj. zużyte baterie, żarówki, świetlówki, telefony i ładowarki, drobna elektronika, płyty CD, zużyte tonery)
2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia:
a) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 8 szt. – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego.
1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników i worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją, co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19).
Przy odbiorze odpadów segregowanych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na odpady segregowane, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie.
Na uzasadniony wniosek mieszkańca wykonawca zobowiązany jest wydać worki w innej ilości niż odpowiadająca liczbie odebranych worków.
b) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane w ilości wystarczającej do obsługi nieruchomości, wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego.
c) Dostarczyć do siedziby Zamawiającego worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 50 szt. na każdą frakcję. Worki te będą wydawane mieszkańcom na uzasadniony wniosek,
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok rozstawionych na terenie gminy gniazd selektywnej zbiórki odpadów niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę, niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.
4) Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
5) Uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami
6) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów oraz jego doręczenia do właścicieli nieruchomości i zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
7) Informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o terminach i miejscach zbiórki odpadów w formie wystawki oraz o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych lub przypadków losowych.
8) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest również do:
- opracowania czytelnej i przejrzystej broszury informacyjno – edukacyjnej zawierającej sposób segregowania odpadów obowiązujący na terenie gminy Szydłów w wersji papierowej i elektronicznej.
- wydrukowania broszury informacyjno – edukacyjnej w ilości min. ok. 2000 egzemplarzy;
- dostarczenia broszury w wersji papierowej do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie miasta i gminy Szydłów w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałą ilość broszur, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
Broszura informacyjno – edukacyjna powinna zawierać w szczególności:
a) Informację o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych wraz z rysunkami do jakich pojemników należy wrzucać powstałe odpady;
b) Pouczenie o konieczności segregowania odpadów komunalnych;
c) Informację edukacyjną o szkodliwości zmieszanych odpadów na środowisko i społeczeństwo oraz zalety w przypadku ich segregowania.
Broszura informacyjno – edukacyjna musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. broszurę w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu umieszczenia jej na stronie internetowej.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 6 szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców gminy Szydłów w zakresie segregacji odpadów.
Szkolenia należy przeprowadzić w I kwartale 2021 r., miejsce i termin należy uzgodnić z Zamawiającym.
10) Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.
11) Za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi wykonawca.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, ma obowiązek:
a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową (zawierającą w szczególności adres właściciela nieruchomości, opis nieprawidłowości, datę i godzinę) wraz z dokumentacją fotograficzną z widoczną na zdjęciu datą;
b) odebrać przedmiotowe odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) przedłożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną lub pisemną, notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną, o których mowa w pkt a), w terminie 7 dni od dnia udokumentowania nieprawidłowości.
13) W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego lub właściciela nieruchomości, e-mailem lub telefonicznie.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia.
15) Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości.
16) Wykonawca zapewni dojazd – we własnym zakresie - do punktów trudno dostępnych (zimą i w okresie wzmożonych opadów śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o tej lokalizacji.
17) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę sposobu wykonywania usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w terenie poprzez udostępnienie wymaganych dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego do wykonywania umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu.
18) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę pojazdów przed rozpoczęciem pracy, w tym m.in. w zakresie sprawdzenia zawartości skrzyni ładunkowej w każdym dniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów realizowanej na podstawie przedmiotowej umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu.
19) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
A. Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady.
Wszystkie odpady komunalne, odbierane w ramach realizacji niniejszej umowy, a w tym odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, przekazywane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego, a w przypadku awarii w/w instalacji do instalacji przewidzianej w Planie instalacji jako instalacji zastępczej obsługi.

B. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych.
1) Zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w workach od 1 kwietnia do 31 października:
a) w zabudowie jednorodzinnej– raz na dwa tygodnie, w tym jeden raz w sobotę i jeden raz w dowolny dzień od poniedziałku do piątku,
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu.
2) Zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w workach od 1 listopada do 31 marca:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, w dowolny dzień od poniedziałku do piątku.
b) w zabudowie wielorodzinnej– raz na dwa tygodnie.
3) Odpady segregowane – szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier – raz w miesiącu – w sposób niepowodujący mieszania się frakcji. Worki te muszą być oznaczone odpowiednimi napisami i utrzymane w kolorystyce zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19).
4) Popiół i żużel w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości – 1 raz w miesiącu od 1 października do 31 marca.
5) Odpady w formie „wystawek” odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem – minimum cztery razy każdego roku.
6) Częstotliwość odbierania odpadów z:
a) Gniazd Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinna być tak dostosowana, aby nie powodowało to przepełnienia pojemników. Wykonawca będzie monitorował stan napełnienia pojemników lub po telefonicznym powiadomieniu przez zamawiającego.

20) Transport odpadów, który musi być realizowany za pomocą pojazdów wyposażonych w system monitoringu GPS spełniających wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) a także spełniających wymogi techniczne stawiane tego rodzaju pojazdom. Z zastrzeżeniem, że system monitoringu GPS musi posiadać funkcję dokumentowania czasu postojów na trasie odbioru odpadów, rozładunku oraz być wyposażony w rejestrator otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów załadunkowych z miejscem i czasem wskazania tych czynność. (Wykonawcy, którzy nie posiadają systemu GPS wyposażonego w rejestrator otwarcia i zamknięcia włazów załadunkowych odpady muszą przystosować pojazdy w ten system w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż na jeden dzień przed odbiorem odpadów)
21) Do obowiązków wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny należy obowiązek zapewnienia na terenie gminy Szydłów legalizowanej wagi do ważenia odpadówa. W przypadku wystąpienia braku możliwości zapewnienia wagi na terenie Gminy za zgoda zamawiającego istnieje możliwość zapewnienia wagi na terenie innej sąsiadującej Gminy
22) Z uwagi na system wagowy rozliczenia odpieranych odpadów wykonawca zobowiązany w każdym dniu wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów podstawić (przed pierwszym gospodarstwem rozpoczynającym odbiór odpadów) do kontroli zamawiającego samochód do zbiorki odpadów na 10 minut przed rozpoczęciem odbioru odpadów w celu skontrolowania czy nie pozostają odpady nierozładowane. Po zakończeniu czynności odbiorowych wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela zamawiającego o zakończeniu odbioru odpadów o orientacyjnym czasie dojazdu do miejsca ważenia odpadów. Nie podjęcie przez zamawiającego czynności kontrolnych po upływie wskazanego czasu (jak wyżej) przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów uznaje się, że wykonawca wywiązał się z obowiązku, o którym mowa powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Szydłów 28-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
Szydłów 28-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się