Sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym dla pojazdów służbowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej
[Pb95] w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych w maksymalnej sumarycznej ilości: •
40 000 [ l ] - olej napędowy [ON] • 50 [ l ] - benzyna bezołowiowa [Pb95] dla pojazdów służbowych,
agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. 2.
Dopuszcza się tankowanie do pojemników do tego przeznaczonych paliwa do agregatów prądotwórczych
oraz sprzętu silnikowego. Dla każdego agregatu prądotwórczego oraz sprzętu silnikowego pozostającego
w dyspozycji Zamawiającego należy wystawić kartę paliwową. 3. Dostarczany olej napędowy [ON] ma
spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 590 „Paliwa do pojazdów samochodowych.
Oleje napędowe. Wymagania i metody badań” oraz zapewniać komfort użytkowania bez względu na
panujące warunki atmosferyczne. 4. Wymagane warunki realizacji dostaw oleju napędowego: Zakup oleju
napędowego będzie dokonywany za pomocą systemu mikroprocesorowych kart elektronicznych lub kart
magnetycznych (zwanych dalej „kartami paliwowymi”) wystawionych przez Wykonawcę. Zakup oleju
napędowego odbywać się będzie na stacjach paliw w formie tankowania pojazdów oraz pojemników do
tego przeznaczonych paliwa do agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego. Stacje paliwowe
powinny posiadać monitoring. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wglądu w zapis z
monitoringu do 7 dni od chwili tankowania. W przypadku wątpliwości związanych z poprawnością
realizacji transakcji i nie przedstawieniu zapisu z monitoringu Zamawiający ma prawo odmówić płatności
za daną transakcję. Zamawiający będzie uprawniony do tankowania oleju napędowego na warunkach
określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia na wszystkich stacjach paliw znajdujących się w
dyspozycji Wykonawcy, bądź współpracujących z nim. Każdy zakup oleju napędowego musi być
ewidencjonowany przez stację paliw w rejestrach sprzedaży oraz potwierdzany dokumentem wydania
paliwa zawierającym, co najmniej następujące informacje identyfikacyjne: a) data i dokładny czas
przeprowadzenia transakcji, b) numer rejestracyjny pojazdu; c) numer identyfikacyjny karty paliwowej; d)
ilość (z dokładnością do 0,01 litra); e) rodzaj i cena dodatkowych usług i/lub dostaw f) adres stacji
paliwowej, na której przeprowadzono transakcję. Oferowana cena oraz rabat (opust) za litr paliwa
powinna zawierać wszelkie koszty dodatkowe, związane np. z wydaniem kart paliwowych, dostępem do
stacji paliw oraz dostępem do strony internetowej lub innego równoważnego systemu. Wykonawca
udostępni stronę internetową lub inny równoważny system ułatwiający korzystanie z kart paliwowych,
rozliczanie dostaw paliw oraz świadczenie dostaw przez Wykonawcę. 5. Wymagane warunki gwarancji
Wykonawcy: Wykonawca ma obowiązek zagwarantować jakość oleju napędowego zgodną z
obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, a w
szczególności co do jakości oleju napędowego, Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych zająć stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska Wykonawcy w powyższym
czasie traktowane będzie jako uznanie reklamacji jako uzasadnionej. 6. Wymagania co do kart
paliwowych: Każdorazowy zakup oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej odbywać się będzie na
podstawie przedstawionej przez kierowcę karty paliwowej. W przypadku braku możliwości zatankowania
paliwa na podstawie karty paliwowej z przyczyn technicznych leżących po stronie Wykonawcy,
dopuszcza się dokonywanie bezgotówkowego zakupu paliwa na podstawie faktury VAT z co najmniej 14
dniowym terminem płatności, wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, z treści której będzie
wynikał numer rejestracyjny samochodu Zamawiającego, który był tankowany. Karty paliwowe
wydawane będą Zamawiającemu bezpłatnie. Ilość i rodzaj kart paliwowych (imienne, na okaziciela itp.)
określi Zamawiający. Karty paliwowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpośrednio po zawarciu
umowy w terminie ustalonym z Wykonawcą. Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe
karty paliwowe w przypadku wynajmu przez Zamawiającego nowych samochodów, wymiany jednostek
taboru Zamawiającego oraz w przypadku konieczności zwiększenia przez Zamawiającego ilości
posiadanych kart paliwowych uprawniających do tankowania pojazdów samochodowych. Wydane karty
paliwowe muszą być ważne na terenie całego kraju, na stacjach paliwowych Wykonawcy i/lub stacjach
paliwowych współpracujących z Wykonawcą oraz otrzymają termin ważności na cały okres, w których
ma być realizowana dostawa paliw płynnych. Karty paliwowe muszą być zabezpieczone kodem PIN. W
przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej, Zamawiający zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wykonawcy o powyższych zdarzeniach, w celu
zastrzeżenia utraconej karty paliwowej oraz dodatkowo dokonać potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego
za pomocą udostępnionego przez Wykonawcę faksu lub pod numer udostępnionego przez Wykonawcę
telefonu lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o
utracie, kradzieży lub zniszczeniu karty paliwowej poprzez udostępniony Zamawiającemu system
informatyczny, w którym można zgłosić utratę, kradzież lub zniszczenie karty paliwowej. Zgłoszenia
dotyczące utraty, kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej przyjmowane są całodobowo we wszystkie
dni tygodnia. Po każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty paliwowej należy podać numer utraconej
karty. Wykonawca potwierdza niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu
otrzymania zgłoszenia, przyjęcie zgłoszenia pod numer faksu, z którego dokonano potwierdzenia
zgłoszenia lub poprzez przesłanie e-mail lub poprzez informację zawartą w udostępnionym
Zamawiającemu systemie informatycznym Wykonawcy. Wykonawca prowadzi rejestr zgłoszeń
zablokowanych kart paliwowych, zawierający dane o numerze karty zgłoszonej jako utracona lub
zniszczona, osobie zgłaszającej okoliczności wraz ze wskazaniem daty i godziny przyjęcia zgłoszenia. Niezwłocznie, przy czym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia utraty,
kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej Wykonawca zobowiązuje się do zablokowania karty,
powodującego niemożność dokonywania za jej pośrednictwem jakichkolwiek transakcji. Transakcje
dokonane po tym terminie obciążają Wykonawcę. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty
paliwowej Wykonawca wyda Zamawiającemu na jego pisemny lub wysłany e-mailem wniosek, zamienną
kartę paliwową. Zamienna karta paliwowa oraz numer PIN podporządkowany do tej karty dostarczony
jest Zamawiającemu niezwłocznie przy czym w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia złożenia
wniosku o wydanie zamiennej karty paliwowej do Wykonawcy. Jeżeli utracona lub skradziona karta
paliwowa została odzyskana, Zamawiający ma obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Wykonawcy oraz
przesłać odzyskaną kartę. Na karcie paliwowej lub w systemie sprzedażowym Wykonawcy muszą być
zakodowane co najmniej następujące dane: a) nazwa użytkownika b) numer rejestracyjny pojazdu c)
rodzaj paliwa d) rodzaj usług lub dostaw, które na jej podstawie mogą zostać nabyte. Rozliczenie
zakupionego paliwa następować będzie w okresach ustalonych przez Zamawiającego lecz nie rzadziej niż
raz na miesiąc na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, przy czym za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Faktury VAT powinny być wystawione przez
Wykonawcę w oparciu o zbiorcze zestawienie wszystkich transakcji, które miały miejsce w danym
okresie rozliczeniowym. Faktura wystawiona przez Wykonawcę obejmować będzie wyłącznie tankowania
faktycznie zrealizowane na podstawie karty paliwowej. Do każdej faktury VAT Wykonawca ma
obowiązek dostarczyć zbiorcze zestawienie wykonanych transakcji w danym okresie rozliczeniowym.
Zbiorcze zestawienie powinno wskazywać co najmniej następujące informacje: a) data i miejsce zakupu,
numer identyfikacyjny karty paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika, ilość i rodzaj
wydanego paliwa, cenę jednostkową i wartość paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, ilość i cenę
nabytych dodatkowych dostaw i/lub usług

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Koszykowa 78
Warszawa 00-671
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Koszykowa 78
Warszawa 00-671
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się