Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

» Opis zapytania

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu (w tym montaż windy osobowej), a w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym) obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego (opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane są dalej Dokumentacją),
2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno – budowlanego, o których mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się