Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ Wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

» Opis zapytania

1. Obsługa portierni przez 24h/dobę z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.
2. Ilość godzin wykonywania zamówienia w okresie jednego roku wynosi 8760.
3. Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:
a) zabezpieczenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją
b) zamykanie bram wjazdowych na teren Zakładu w porze nocnej od godziny 22.30 do godziny 5.00.
c) otwieranie i zamykanie zapory wjazdowej
d) zamykanie po godzinie 1500 i otwieranie o godzinie 700 drzwi wejściowych do segmentu administracji
e) Wykonawca otrzyma klucze do budynku części administracyjnej które będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich kradzież, czy tez użycie ich przez osoby nieupoważnione
W przypadku zgubienia lub innej zawinionej utraty jakichkolwiek kluczy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody Zamawiającego z tym związane, w tym zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wymiany zamków na nowe albo dorobienia utraconych kluczy.
f) sprawdzanie zabezpieczenia drzwi i okien oraz wyłączanie oświetlenia w segmencie administracji
g) obsługa centrali sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724”:
- sprawdzanie wiarygodności wywołanego alarmu
- wyłączanie fałszywego alarmu
- powiadamianie stanowiska monitorowania o fałszywych alarmach
h) powiadamianie Policji i Straży Pożarnej w przypadkach nagłych zdarzeń (pożar, włamanie itp.)
i) powiadamianie Dyrektora w przypadkach nagłych zdarzeń (pożar, włamanie itp.)
h) prowadzenie rejestru osób wchodzących na teren Zakładu po godzinie 1500
i) przestrzeganie przepisów b.h.p. i p-poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie
j) prowadzenie księgi z przebiegu pracy na każdej zmianie.
k) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przypadkach zagrożenia i dewastacji mienia oraz włamania i kradzieży na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.


4. Zakaz wpuszczania pojazdów na teren Zakładu za wyjątkiem samochodów:
a) Dyrektora
b) Głównego Księgowego
c) posiadających zezwolenie Dyrektora na wjazd na teren Zakładu
d) pojazdów uprzywilejowanych
e) służbowych i wykonujących zaopatrzenie na rzecz Zakładu
f) pracowników II i III zmiany (godz. 1400 i 2200);

5. Wykonawca przeszkoli pracowników portierni w zakresie obsługi centrali automatycznej sygnalizacji pożarowej „Siemens FC724” oraz urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych.
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie , że pracownicy zatrudnieni w jego firmie, wykonujący pracę w portierni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno, posiadają ważne szkolenia BHP i P.POŻ, aktualną zdolność lekarską do pracy oraz zostali przeszkoleni w zakresie obsługi centrali automatycznej sygnalizacji pożaru Siemens FC724, urządzenia do retransmisji sygnałów pożarowych. wg załącznika nr 9
6. Portiernia stanowi pomieszczenie Zamawiającego odpowiednio wyposażone. W pomieszczeniu tym siedzibę będą mieli pracownicy Wykonawcy na czas wykonywania zadań.
7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczenia Portierni we własnym zakresie przez okres trwania umowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich usunięcia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Orzeszkowej 27
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Orzeszkowej 27
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się