Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Ulanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ulanów w okresie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r."

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Ulanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ulanów w okresie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r."
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę i Miasto Ulanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Ulanów , na warunkach określonych w ustawie -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2018.0.755 tj..), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach
Szacowana wielkość zapotrzebowania na energię - szacunkowa łączna ilość energii na okres od 01-01-2021 do 31-12-2022 to ok. 1 951 468 kWh. Wskazane ilości zużycia energii są orientacyjne (szacunkowe) niezbędne do określenia wartości zamówienia oraz wybrania najkorzystniejszej oferty. Określona powyżej ilość może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia według rzeczywistego zużycia. W ramach zawartej umowy sprzedaży oraz bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD na czas nieokreślony.
Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi dotyczącymi wszystkich obiektów wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert.
Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru w przypadkach: sprzedaży, nabycia, zamiany, wynajmu, dzierżawy nieruchomości lub przystąpienia innych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Ulanów, w których znajdują się układy pomiarowe oraz zmiany taryfy w obrębie grup taryfowych wskazanych w SIWZ i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu oferty w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Rynek 5
Ulanów 37-410
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
Ulanów 37-410
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się