Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych
oraz szklanych dla potrzeb Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2. Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia zamieszczono w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi:
1) spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”,
2) być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku,
3) być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi,
4) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem,
5) posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych,
2) ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia.
5. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce.
6. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, a także prac badawczych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy producentów dotychczas stosowanych wyrobów laboratoryjnych i szkła, aby wskazać standardy jakościowe asortymentu. Zamawiający zaleca aby Wykonawca zaoferował asortyment Producentów określonych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się