„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wysokie.” ZP.271.11.2020.JK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wysokie w 2021 r. obejmujących nieruchomości zamieszkałe
i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenie miejsc użyteczności publicznej w pojemniki o pojemności 1100 l – sztuk 7 oraz pojemnik 7000 l – sztuk 1.

Szczegółowe dane Gminy Wysokie charakteryzujące zamówienie.
- Powierzchnia gminy –114 km 2.
- Sołectwa wchodzące w skład Gminy Wysokie: Antoniówka, Biskupie, Biskupie Kolonia, Dragany, Guzówka, Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Kajetanów, Łosień, Maciejów Nowy, Maciejów Stary, Nowy Dwór, Rezerwa, Radomirka, Słupeczno, Spławy, Stolnikowizna, Wysokie, Zabłocie.
- Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 30.10.2020 r.– 4408.
- Liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.10.2020r. – 1275 w tym :
- liczba nieruchomości zamieszkałych - 1230,
- liczba nieruchomości niezamieszkałych – 45- z tego liczba nieruchomości z których odpady zbierane są dwa razy w miesiącu przez cały rok- 10.
-Szacowana liczba nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych od których będą odbierane odpady – około 1275
- Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Wysokie w okresie 01.01.2018- 31.10.2020 r.:

Rodzaj odpadów 2018 w Mg 2019 w Mg 2020 (styczeń-październik)
Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 365,12 365,2 306,02
Opakowania ze szkła 48,66 52,65 46,42
Odpady budowlane - 0,38 -
Zużyte opony 0,76 4,45 -
Opakowania z tworzyw sztucznych 34,14 41,82 30,84
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 3,59 5,41 7,11
Opakowania z papieru i tektury 6,11 3,79 11,24
Odpady wielkogabarytowe - 2,5 -
Odpady ulegające biodegradacji 3,08 - -

-Szacunkowa ilość odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 535,78 Mg. w tym:
Rodzaj odpadów Szacunkowa ilość odpadów
Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
(20 03 01) 375
Bioodpady
(20 01 08, 20 02 01) 8
Odpady z papieru i tektury
(15 01 01, 20 01 01) 12,5
Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych
(15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 39, 20 01 40) 42
Odpady ze szkła
(15 01 07, 20 01 02) 58
Odpady wielkogabarytowe
(20 03 07) 9,5
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
(20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 7
Przeterminowane leki (20 01 32) 0,06
Odpady niebezpieczne i chemikalia
(20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 26*,
20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 16 02 11*) 0,08
Zużyte opony
(16 01 03) 7
Odpady pochodzące z robót budowlanych i remontów
(17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04) 6,5
Zużyte akumulatory i baterie
(20 01 34) 0,07
Popioły z gospodarstw domowych 10
Odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi 0,07

Powyższe dane ze względu na szacunkowy charakter mogą ulec zmianie m in. w wyniku naturalnych migracji ludności, oddania do użytku budynków mieszkalnych oraz rozpoczęcia działalności przez firmy. W związku z tym może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie ilości odpadów, liczby nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie realizacji zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową, a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości obliczeń uwzględnia ryzyko ich zmian w trakcie wykonywania zamówienia.
Zamawiający informuje o możliwości kompostowania odpadów od stycznia 2021 r. w związku z podjętą przez Radę Gminy Wysokie Uchwałą Nr XIX/133/2020 z dnia 18 września 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nieruchomości, których właściciele zobowiążą się do kompostowania bioodpadów. W przypadku zmiany w ciągu roku ilości nieruchomości z których odpady BIO nie będą odbierane Zamawiający niezwłocznie, każdorazowo przedstawi Wykonawcy uaktualnioną listę w/w nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowa 1
Wysokie 23-145
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wysokie
ul. Nowa 1
Wysokie 23-145
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się