„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń” i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z Gminy Wieluń.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) wyłapywanie i przejęcie przez schronisko pod opiekę bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Wieluń będzie realizowane tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, Straży Miejskiej w Wieluniu lub Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Niedopuszczalne jest przyjmowanie zwierząt po zgłoszeniach innych instytucji, niż wymienione powyżej. Wyłapanie będzie następowało w czasie od 3 do 5 godzin, licząc od godziny zgłoszenia przez uprawniony podmiot. Podczas zgłoszenia zostanie wskazane miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia, opis zwierzęcia i inne przydatne informacje do wykonania zadania. Po wyłapaniu zwierzę ma być niezwłocznie dostarczone do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę. Czas reakcji na zgłoszenie jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie określony przez Wykonawcę składającego ofertę. W przypadku psa, który pogryzł człowieka, Wykonawca zobowiązany jest do wyłapania psa w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia i dostarczenia go do lekarza weterynarii w celu obserwacji;
2) przejęcie pod opiekę bezdomnych 104 psów i 5 kotów (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt będących pod opieką Zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia);
3) zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom wymienionym w pkt. 1 i 2 opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm,
b) pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się,
c) opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi,
d) 15-dniowa kwarantanna,
e) odrobaczanie,
f) profilaktyka,
g) szczepienie,
h) leczenie,
i) poddawanie zabiegom kastracji i sterylizacji,
j) „czipowanie” (umożliwiające szybką identyfikację zwierzęcia),
k) usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii weterynarza;
4) prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w schronisku poprzez obowiązkowe „czipowanie” zwierząt, które zostały wyłapane i trafiły do schroniska z terenu Gminy Wieluń, w tym prowadzenie rejestrów wykonanych szczepień, leczenia, zabiegów sterylizacji oraz kastracji;
5) promowanie adopcji zwierząt na imprezach zorganizowanych przez Zamawiającego (do trzech imprez w roku kalendarzowym). Działanie Wykonawcy polegać będzie na dowiezieniu i zapewnieniu opieki co najmniej czterem psom nadającym się do adopcji do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego (na terenie Gminy Wieluń);
6) obsługa w godzinach funkcjonowania schroniska określonych w regulaminie schroniska osób fizycznych zainteresowanych adopcją przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń;
7) przekazywanie Zamawiającemu do 10. dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych psów i kotów w danym miesiącu z terenu Gminy Wieluń oraz informowanie o zmniejszeniu liczby utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku psów i kotów z terenu Gminy Wieluń z numerami chipów w celu ich identyfikacji;
8) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w formie elektronicznej na skrzynkę mailową wskazaną przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od wyłapania w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej urzędu. Wykonawca podczas interwencji zobowiązany jest obligatoryjnie do zrobienia fotografii zwierzęciu złapanemu (zdjęcie przed transportem, zdjęcie w schronisku, które zachęca do adopcji lub w przypadku, gdy interwencja nie doszła do skutku z uwagi na nieodnalezienie zwierzęcia, zdjęcie z miejsca, w którym miało znajdować się zwierzę do wyłapania). Fotografie należy wykonać z dokładną datą interwencji umieszczoną na fotografii oraz dołączyć opis zwierzęcia;
9) prowadzenie rejestru przeprowadzonych w schronisku kontroli;
10) systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt oraz przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji oraz dezynsekcji ww. powierzchni;
11) poddanie wyłapanego zwierzęcia kwarantannie na czas, w którym nie można przekazać zwierzęcia osobie trzeciej. Zwrot prawowitemu właścicielowi, nastąpi niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw do zwierzęcia;
12) przetransportowanie wszystkich zwierząt przebywających w schronisku, z którym Gmina Wieluń ma dotychczas podpisaną umowę;
13) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań rocznych zawierających liczbę zwierząt wyłapanych, oddanych do adopcji, poddanych uśpieniu, odebranych przez właścicieli;
14) oddawanie psów i kotów do adopcji osobom fizycznym oraz przekazywanie Zamawiającemu kopii poszczególnych umów adopcyjnych w terminie do 10. dnia każdego miesiąca od wykonania adopcji wraz z miesięcznymi raportami;
15) oddanie zwierzęcia nowemu właścicielowi do adopcji może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in.: szczepienia, odrobaczenia, usunięcia pasożytów zewnętrznych, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji;
16) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania drogą mailową, na adres wskazany przez Zamawiającego, w terminie 7 dni licząc od dnia śmierci danego zwierzęcia kopii protokołów padnięć, eutanazji zwierząt z dokładnym opisem dotyczącym zgonu zwierzęcia. Protokoły muszą być podpisane przez lekarza weterynarii;
17) Wykonawca będzie aktywnie poszukiwał osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych, w pozie zachęcającej do adopcji zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Wieluń na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych, w tym na portalu wskazanym przez Zamawiającego aż do dnia ich adopcji, zgonu lub eutanazji.
4.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń posiadających stosowne certyfikaty/atesty i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz nie powodują cierpienia zwierząt;
2) Wykonawca winien dysponować co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji zamówienia: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów;
3) Wykonawca winien dysponować środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt;
4) Przewidywalna, szacunkowa liczba zwierząt do wyłapania w ciągu roku: 36 szt. (dane na podstawie analizy z ubiegłego roku);
5) Wykonawca winien dysponować miejscem do przetrzymywania zwierząt w odległości do 100 km od Wielunia spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne oraz utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym;
6) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta odpowiedniego ze względu na siedzibę Wykonawcy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz do okazania ww. dokumentu przed podpisaniem umowy;
7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem realizacji umowy zezwolenia na wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Wieluń;
8) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów weterynaryjnych oraz odbioru zwierząt padłych lub poddanych uśpieniu i ponoszenia kosztów z tego tytułu;
9) Wykonawca nie będzie pobierał opłaty od nowych opiekunów zwierząt oddanych w adopcję;
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi przez siebie numerami telefonu. Należy podać co najmniej 3 numery telefonów do kontaktu;
11) Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli schroniska i przebywających tam zwierząt bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;
12) Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przygotowania i okazania wszystkich dokumentów dotyczących prowadzenia schroniska w tym protokołów pokontrolnych powiatowego lekarza weterynarii, który sprawuje nadzór nad schroniskiem oraz przygotowanie zwierząt i personelu schroniska do identyfikacji zwierząt przebywających w schronisku, które stanowią własność Gminy Wieluń;
13) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego;
14) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ujętych zwłaszcza w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638);
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz.1421);
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439);
d) właściwych rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustaw;
e) obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Wieluń na dany rok.
15) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
16) od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia;
17) od Wykonawcy wymagane jest spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Plac Kazimierza Wielkiego 1
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się