Dostawa, montaż i uruchomienie modemów internetowych LTE

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE
spr. nr Lg-923/2020.

1. Zamawiający:
Komenda Główna Policji
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497
NIP: 521-31-72-762
Prowadzącym postępowanie jest Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji – Wydział Radiokomunikacji 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58
Fax Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP: 47 72 124 03.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie modemów internetowych LTE” dla Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP.

3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku do godziny 15:00. Termin płatności za fakturę VAT: 30 dni od dostawy prawidłowo wypełnionej faktury.

4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz dodatkowych informacji
i dokumentacji określającej szczegółowe warunku udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.
Do zapytania załączono opis urządzeń, który umieszczono na platformie zakupowej.

Osoby wskazane do kontaktów:
– w sprawach formalnych
Robert Jasiński, tel. 47 72-136-11,


5. Inne postanowienia zamówienia:

a) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
- 0,15% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia,
- 10% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
b) W przypadku kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
c) Płatność za realizację Przedmiotu Zamówienia dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Kryteria wyboru ofert:
100% cena brutto.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
Odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek został postawiony:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Warunki gwarancji i rękojmi:
Gwarancja producenta.

10. Sposób przygotowania oferty:
a) W ofercie należy podać, że dotyczy ona sprawy nr Lg-923/2020.
b) W ofercie należy podać oferowaną cenę netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich,
c) W ofercie należy potwierdzić wymagany termin realizacji usługi i gwarancje.
d) W ofercie należy podać dane kontaktowe oferenta na potrzeby realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
e) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (złożenie więcej niż jednej skutkuje odrzuceniem każdej z ofert).

11. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji.
Nie przewiduje się przeprowadzenia negocjacji.

12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty wraz z załączonymi odpisami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 8.00.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostarczenie 5 szt. modemów LTE
Polskie menu
Wbudowany modem GSM (2G)/UMTS(3G)/LTE(4G) (min. LTE kat.6)
Port LAN 4x Gigabit (1 WAN)
Port USB 3.0
WLAN N+ AC MU-MIMO, 2,4GHz i 5GHz P450Mbit/s(N) 1733 Mb/s (AC)
NAS
VPN IP Sec do 12 tuneli
Baza DECT
Zdalny dostep https
IPv4, IPv6
Gwarancja 5 lat
2. Dostarczenie 5 szt. przełączników sterowanych przez sieć WiFi
WiFi 2,4 GHz WPA-PSK/WPA2-PSK
Zarządzanie aplikacja Ewelink
Pomiar napięcia i prądu
Natężenie prądu 16 A
Maksymalna moc 3500 W

3. Wstępna konfiguracja urządzeń

4. Gwarancja 2 lata

5. Karty GSM nie wchodzą w skład zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się