Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp (CUI-ZZ.3200.45.2020)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp

3.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
(projekt umowy (wraz z załącznikami) stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)
3.2.2. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem NetApp (wymienionym na stronie internetowej producenta oprogramowania).

3.3 Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
3.9. Podwykonawstwo
W przypadku powierzenia części realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania wykazu proponowanych Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.
3.10. Wymagania w zakresie zatrudnienia:
1. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się