Dostawa paliw w formie bezgotówkowych transakcji dla Gminy Zakroczym w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 przy użyciu kart paliwowych na stacjach paliw Wykonawcy oraz zapewnienie zbiorczego rozliczenia zakupionych paliw.
2. Zamawiający posiada pojazdy osobowe, autobusy oraz sprzęt. Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy wykaz kart. Zamawiający korzysta obecnie z 14 kart paliwowych – 11 kart wystawionych na numery rejestracyjne i 3 kart na okaziciela. Ilość pojazdów/kart może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, wówczas Zamawiający złoży zamówienie na dodatkowe karty.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego w 2021 roku wynosi:
- olej napędowy 36 743 litrów
- benzyna bezołowiowa Pb95 2 380 litrów
Zamawiający zastrzega możliwość zakupu ilości większych lub mniejszych zgodnie z bieżącymi potrzebami.
4. Wykonawca nieodpłatnie dostarczy karty paliwowe służące do bezgotówkowego zakupu paliw dla każdego z pojazdów Zamawiającego oraz karty dedykowane dla kanistrów/sprzętu (na okaziciela). Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda dodatkowe karty w trakcie realizacji umowy.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet kart paliwowych przeznaczonych do rejestrowania transakcji Zamawiającego i kodów PIN, najpóźniej w dniu 29.12.2020r.
6. Karty zamawiane w okresie realizacji umowy będą doręczane w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza zakup paliw do przenośnych zbiorników zewnętrznych (kanistrów), na potrzeby urządzeń i sprzętu technicznego.
8. Po każdym tankowaniu użytkownik karty otrzyma potwierdzenie realizacji transakcji w postaci kwitu WZ lub wydruku z terminala.
9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Jakość dostarczanych paliw musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw a także norm PN-EN 590:2013-12 dla olejów napędowych i PN-EN 228:2013-04 dla benzyn bezołowiowych.
11. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną całodobową stacją paliw, prowadzącą stałą sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95, zlokalizowaną w odległości drogowej do 8 km od siedziby Zamawiającego.
12. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie .
13. Wykonawca zobowiązuje się do rejestrowania dla każdej transakcji co najmniej: daty i godziny zakupu, ilości i rodzaju pobranego paliwa, ceny jednostkowej brutto, numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu (nie dotyczy kanistrów).
14. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu zbiorcze faktury w dwóch okresach rozliczeniowych miesięcznie, za transakcje dokonane w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający będzie regulował należności w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
15. Faktura będzie zawierała listę transakcji z wyszczególnieniem danych określonych w pkt. 12 oraz rozliczeniem udzielonego rabatu, jeśli Wykonawca udzielił rabatu. Zamawiający dopuszcza dołączenie do faktury specyfikacji zawierającej wymagane dane.
16. Zamawiający wymaga, aby każda karta była zabezpieczona kodem PIN.
17. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
18. Wykonawca zapewnia sprzedaż paliw przez cały okres obowiązywania umowy, w sposób ciągły, w systemie całodobowym.
19. Za wykonywane dostawy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi ilości faktycznie kupionego paliwa i ceny jednostkowej brutto obwiązującej na stacji paliw w chwili dokonania transakcji, pomniejszonej o rabat (jeśli dotyczy).
20. Wykonawca może zaoferować stały rabat wyrażony w PLN naliczany od ceny jednostkowej brutto każdego litra. Wysokość rabatu pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
21. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi wykaz posiadanych w Polsce stacji paliw, czynnych całodobowo, we wszystkie dni tygodnia oraz święta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Warszawska 7
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Zakroczymiu
Warszawska 7
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się