Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
1.1. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2020 ambulansu drogowego typu C z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789+A2:2015-01.
1.2. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2022), obowiązujących norm PN 1789 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne.
1.3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
1.4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
1.5. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz być zgodne i spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).
1.6. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
1.7. Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
1.8. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
a) mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,
b) powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
c) perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 84 miesiące,
d) na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.
e) Na wyposażenie medyczne – min. 24 miesiące, chyba że producent udziela dłuższej gwarancji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
3. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 22
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład
ul. Żeromskiego 22
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się