Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Kętrzyńska Grupa Zakupowa.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. do 283 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 2 639,23 MWh.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii.
2. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.
Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
3. Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1) Ilość punktów poboru 168
2) Łączny szacowany wolumen (+/-10%) 2 027,69 MWh
z tego:
Strefa I 1 072,85 MWh
Strefa II 645,39 MWh
Strefa III 309,45 MWh
szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ
3) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 6 (sześć) umów.
4) Okres dostaw energii elektrycznej od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r., z zastrzeżeniem że Gmina
Kętrzyn - w związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Szkoła Podstawowa, Biedaszki (poz. 15 wykazu), Szkoła Podstawowa Nakomiady (poz. 16 wykazu), Szkoła Podstawowa w Kruszewcu Karolewo (poz. 17 wykazu), zastrzega możliwość wyłączenia tych punktów poboru w IV kwartale 2021. Wyłączenie nastąpi w formie aneksu do umowy.
4. Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1) Ilość punktów poboru 115
2) Łączny szacowany wolumen (+/- 10%) 611,54 MWh
Strefa I 150,59 MWh
Strefa II 460,95 MWh
Strefa III 0,00 MWh
szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ
3) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarte zostaną 2 (dwie) umowy.
4) Okres dostaw energii elektrycznej od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
5. Standardy jakościowe:
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Plac Grunwaldzki 1
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się