Przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego po Kółku Rolniczym w Fałkowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku magazynowo - gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu po Kółku Rolniczym przy ulicy Pląskowickiej w Fałkowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w Projekcie Technicznym robót będącym załącznikiem do SIWZ oraz pomocniczo w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy. Przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ.

Należy zamontować materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert)

Termin wykonania: do 30.07.2021r

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a).

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1 A
Fałków 26-260
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1 A
Fałków 26-260
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się