Okresowe przeglądy/konserwacje wózków akumulatorowych/spalinowych widłowych/platformowych będących na wyposażeniu magazynów w TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Okresowe przeglądy/konserwacje wózków akumulatorowych/spalinowych widłowych/platformowych będących na wyposażeniu magazynów w TAURON Wytwarzanie S.A.”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia II, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza, Elektrownia Stalowa Wola.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 do 31.12.2022
2) Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 1),
b) uzupełniony i podpisany Formularz cenowy (Załącznik nr 3),
c) podpisane Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 4),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


6. Osoby do kontaktu:
Adam Brożek tel. 516 114 504, e-mail: adam.brozek@tauron-wytwarzanie.pl
Opaliński Bartłomiej tel. 572 886 532, e-mail: bartlomiej.opalinski@tauron-wytwarzanie.pl

7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

C.D. w załączniku Opis zapytania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się