Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę 2 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku przy ulicach:
- Mostowa 1A - działka nr 5/13, obręb ewidencyjny 0098, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk,
- Zakopiańska 40 - działka nr 234, obręb ewidencyjny 0078, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (w przypadku braku MPZP- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami odrębnymi,
b) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej w Gdańsku bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych przez Zamawiającego,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.

2. Charakterystyka budynków gminnych:
I. ul. Mostowa 1A
Budynek wolnostojący.
- kubatura ok. 1 579,04 m3
- powierzchnia zabudowy ok. 230 m2,
Budynek o charakterze zamieszkania zbiorowego, obecnie mieści się Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ”.
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Elewacja otynkowana.
- stropodach z płyt żerańskich, żelbetowych, kryty papą z blacharką z blachy ocynkowanej,
- stropy międzykondygnacyjne zbudowane z płyt żelbetowych,
- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,
- kominy i wywiewki murowane,
- fundamenty wykonane z płyty żelbetowej,
- ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych, otynkowane,
- ściany wewnętrzne (nośne i działowe) murowane, otynkowane oraz malowane,
- stolarka okienna PCV,
- stolarka drzwiowa drewniana,
- w klatkach schodowych biegi i podesty betonowe,
- posadzki cementowe kryte na ciągach, w pomieszczeniach mokrych - terrakotą, w innych pomieszczeniach - wykładzinami,
Budynek ogrzewany elektrycznie, wyposażony w instalację: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do szamba.
Dla terenu objętego inwestycją brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekt nieobjęty ochroną konserwatorską.
II. ul. Zakopiańska 40
Budynek wybudowany 1959 roku, wolnostojący, usytuowany u podnóża skarpy zabezpieczonej murem oporowym.
- kubatura ok. 15 962 m³,
- powierzchnia użytkowa 5 286,00 m2,
- powierzchnia zabudowy 1 197,00 m2.
Budynek o charakterze zamieszkania zbiorowego, obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz”. Budynek pięciokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony. Główne wejście znajduje się w centralnej części budynku. Boczne wejścia znajdują się na wschodniej oraz zachodniej ścianie budynku i umożliwiają dostęp bezpośrednio na drugą kondygnację. Wejścia gospodarcze do kuchni oraz do kotłowni znajdują się na zapleczu budynku od strony północnej. Budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej.
- dach stromy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną,
- stropy typu „DMS” ułożone w układzie poprzecznym,
- obróbki blacharskie i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej,
- ławy fundamentowe mieszane (żelbetowe, betonowe, ceglane),
- ściany wewnętrzne murowane, otynkowane i pomalowane.
- ściany zewnętrzne murowane i otynkowane.
- schody zewnętrzne betonowe, balustrady z prętów stalowych malowane emalią nawierzchniową.
Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną (230 V i 400V), instalację gazową, instalację odgromową, instalację teletechniczną, instalację przeciwpożarową – hydranty, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną oraz w wentylację mechaniczną.
Dla terenu objętego inwestycją brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekt nieobjęty ochroną konserwatorską.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego obiektu osobno w następującym zakresie:
3.1. Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
3.2. Koncepcja remontu i przebudowy obiektu -wstępne opracowanie określające w jednoznaczny sposób obraz inwestycji oraz planowane prace budowlane mające na celu dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
3.3. Ekspertyza stanu technicznego (orzeczenie)/ Opinia
3.3.1. ul. Mostowa 1A
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie niezbędnych prac remontowych.
Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian i stropów, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych.
Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego budynku
i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.
Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych:
- fundamenty,
- posadzka na gruncie,
- stropy kondygnacji,
- ściany zewnętrzne,
- ściany wewnętrzne,
- stropodachy.
Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian budynku oraz 3 miejsca
dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić
na fotografiach z datownikiem.
Wybór lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich ścianach i stropach.
Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego użytkowania budynku.
3.3.2. ul. Zakopiańska 40
Należy opracować ekspertyzę/opinię, z której wynikać będzie iż planowane roboty nie będą miały negatywnego wpływu na stan konstrukcji i elementy budynku.
Zakres opracowania powinien zawierać między innymi inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), obliczenia statyczno – wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych.
Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku
i pozostałych jego elementów niezbędnych do akceptacji projektu jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.
Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych (tylko pierwszej kondygnacji):
- stropy kondygnacji,
- ściany zewnętrzne,
- ściany wewnętrzne.
3.4. Audyt energetyczny.
3.5. Mapa do celów projektowych (obejmująca zakres minimum 30 m od inwestycji).
3.6. Projekty budowlane.

ul. Mostowa 1A – Noclegownia dla osób bezdomnych
Projekt budowlany musi obejmować co najmniej:
- projekt zagospodarowania terenu,
- branżę architektoniczno-konstrukcyjną, w szczególności w zakresie:
• rozwiązań projektowych mających na celu dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak największej ilości miejsc spełniających standardy rozporządzenia, m.in.:
- remont pomieszczeń sanitarnych w celu zwiększenia ilości: misek ustępowych, pisuarów, urządzeń natryskowych, umywalek,
- zapewnienie odpowiedniej ilości pralek oraz suszarek na odzież,
• rozwiązań projektowych, mających na celu dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) m.in.:
- zapewnienie dojścia dla osób niepełnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (parter),
- na kondygnacji przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (parter) zapewnienie odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych,
• remont/przebudowa zjazdu i dojazdu na teren inwestycji z drogi publicznej, tj. wykonanie drogi technicznej dojazdowej,
• kompleksowy remont dachu,
• wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
• wykonanie opaski wokół budynku chroniącej mur przed zawilgoceniem i ułatwiającej odprowadzenie wód opadowych z dala od muru budynku (rodzaj opaski zależny od warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych),
• wykonania izolacji termicznej fundamentów oraz ścian fundamentowych,
• wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej wylewki,
• wymiana stolarki okiennej i wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z montażem nawietrzaków higrosterowalnych w oknach,
- branżę sanitarną w szczególności w zakresie:
• wymiany instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej,
• podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• podłączenia budynku do sieci miejskiej wodno-kanalizacyjnej lub wymiana szamba,
• budowy instalacji gazowej,
- branżę elektryczną w szczególności w zakresie:
• wykonania wewnętrznej linii zasilającej (WLZ),
• wykonania instalacji wewnętrznej w lokalach i pomieszczeniach wspólnych,
• wykonania rozdzielnicy głównej,
• likwidacji ogrzewania elektrycznego,
• remontu i przystosowania instalacji przeciwpożarowej i ewakuacji do nowych warunków użytkowania,
- branżę teletechniczną m.in. budowa infrastruktury teletechnicznej wraz przyłączeniem do sieci telekomunikacyjnej, budowa instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji pożaru, zapewnienie dostępu do Internetu;
- charakterystykę energetyczną budynku z analizą racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych;
- opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską;
- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
ul. Zakopiańska 40 – Schronisko dla osób bezdomnych
Projekt budowlany musi obejmować co najmniej:
- projekt zagospodarowania terenu;
- branżę architektoniczno-konstrukcyjną, w szczególności w zakresie:
• rozwiązań projektowych mających na celu dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896) z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania powierzchni w celu zapewnieniu jak największej ilości miejsc spełniających standardy rozporządzenia, tj.:
- na parterze remont pomieszczeń sanitarnych i adaptacja nowego pomieszczenia w celu zwiększenia ilości: misek ustępowych, pisuarów, urządzeń natryskowych, umywalek,
- zapewnienie odpowiedniej ilości pralek oraz suszarek na odzież,
- zapewnienie dojścia dla osób niepełnosprawnych do kondygnacji przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (parter),
- na kondygnacji przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (parter) zapewnienie odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych,
- branżę sanitarną w szczególności w zakresie:
• modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, m.in. wymiana grzejników, montaż armatury kontrolno-regulacyjnej (tam gdzie jest to niezbędne).;
• modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej;
• remontu i przystosowania instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej do nowych warunków użytkowania,
- branżę elektryczną w szczególności w zakresie:
• remontu i przystosowania instalacji przeciwpożarowej i ewakuacji do nowych warunków użytkowania,
- branżę teletechniczną m.in. budowa instalacji sygnalizacji pożaru, zapewnienie dostępu do Internetu;
- charakterystykę energetyczną budynku z analizą racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych,
- opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską,
- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3.7. Projekty wykonawcze- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 1129).
3.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.9. Przedmiary robót.
3.10. Kosztorysy inwestorskie.
3.11. Uzyskanie koniecznych uzgodnień/pozwoleń/opinii/decyzji itp. wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz zrealizowania inwestycji, m.in.:
- uzgodnień z rzeczoznawcą ds. higieniczno- sanitarnych oraz rzeczoznawcą pożarowym;
- uzgodnień od właściwych gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, ciepłowniczej oraz innych);
- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu (tj. drogi technicznej),
- uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci (między innymi gazu, wody, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energii elektrycznej oraz innych);
- uzgodnień mających na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla terenów przyległych (np. w celu wykonania projektu odprowadzenia wód opadowych);
- uzgodnienie z Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;
- uzgodnienie ekspertyz z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (jeżeli wymagane);
- uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeżeli wymagane).
3.12. Oświadczenie Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3.13. Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-1) wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3), oraz drukiem informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę m.in. z danymi pełnomocnika (druk B-4).
3.14. Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
3.15. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
3.16. Złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych) wraz ze wszystkimi załącznikami umożliwiające uzyskanie zgody na odstępstwo od organu administracji architektoniczno0budowlanej w Gdańsku.
3.17. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się