Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia, objętym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącą załączniki nr od 1 do 11 do niniejszej specyfikacji.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w sposób trwały na każdym sprzęcie logotypu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowania: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej ze siwz.
7. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego 55-340 Udanin 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00. Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum jeden dzień przed dostawą o dacie i godzinie dostawy.
8. Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia, stanowi załączniki od nr 1 do 11 do niniejszej specyfikacji.
9. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań. Wykonawca może składać ofertę na wybrane zadanie lub na wszystkie części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Udanin 26
Udanin 55-340
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Gmina Udanin
Udanin 26
Udanin 55-340
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się