Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oleju opałowego w szacunkowej ilości ok 65.000 litrów w temperaturze referencyjnej 15ºC wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do poniesienia dla należytego i terminowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności :
• koszty zakupu,
• koszty załadunku,
• koszty transportu,
• koszty wyładunku,
• koszty ubezpieczenia,
• VAT, akcyzę, opłaty celne,
• inne pozostałe koszty niezbędne dla należytego i terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, nie wymienione powyżej.
2. Olej opałowy musi spełniać obowiązujące wymogi Polskich Norm dla oleju opałowego o następujących parametrach:
• gęstość w temperaturze 15ºC – max 860 kg/m3
• temperatura zapłonu – minimum 56ºC
• lepkość kinematyczna w temp 20ºC – max 6,00 mm2/ s
• zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% m/m
• wartość opałowa – minimum 42.6 MJ/kg
• temperatura płynięcia, max -20ºC
• zawartość wody max 200 mg/kg
• barwa czerwona
3. Dostawa oleju opałowego będzie następowała w okresie od 01.01 2021r. do 31.12.2021r., przy czym jednorazowa dostawa będzie uzależniona od bieżących potrzeb jednostki i może się wahać w ilości od 1.000 litrów do 6.000 litrów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego niż określono w przedmiocie zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Olej należy dostarczyć w cysternach wyposażonych w pompę i legalizowany dystrybutor z miernikiem ilości wydanego oleju w temperaturze referencyjnej 150C z możliwością wydruku, posiadającym ważne cechy legalizacyjne oraz świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zbiorczego wykazu cen hurtowych oleju opałowego lekkiego na dzień zakupu paliwa. Wykaz cen stanowić będzie integralny załącznik do wystawionej faktury.
7.Przy każdej dostarczonej partii oleju musi być dołączone świadectwo jakości wystawione przez producenta. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie przyjęciem dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw.
8. Uwagi dotyczące realizacji zamówienia:
• Zgłoszenie poszczególnych zapotrzebowań będzie dokonywane drogą telefoniczną i e-mailem bądź przesłane faksem. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia.
• Dostawy będą dokonywane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego do 48 godzi od powiadomienia Wykonawcy.
• Dostawa realizowana będzie wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 na adres Łubie, ul. Pyskowicka 34
• Koszt transportu we wskazane przez Zamawiającego miejsce pokrywa Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Pyskowicka 34
Łubie 42-674
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu
ul. Pyskowicka 34
Łubie 42-674
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się