„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów oraz z PSZOK” w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gościeradów oraz
2) odbieranie, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym bioodpadów) z PSZOK w Gościeradowie Ukazowym 61,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów.
2. Odpady przewidziane do odbioru w ramach usługi:
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
16 01 03 Zużyte opony
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 08 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
ex 20 01 99 Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Gościeradów 61
Gościeradów 23-275
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Gościeradów
Gościeradów 61
Gościeradów 23-275
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się