Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin drobiowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin drobiowych, która obejmuje:
Pakiet 1 – Nabiał;
Pakiet 2 – Jajka;
Pakiet 3 – Przetwory i artykuły sypkie;
Pakiet 4 – Warzywa liściaste i okopowe;
Pakiet 5 – Warzywa i owoce mrożone;
Pakiet 6 – Ryby;
Pakiet 7 – Kiszonki;
Pakiet 8 – Owoce;
Pakiet 9 – Ziemniaki;
Pakiet 10 – Woda źródlana przeznaczona do udostępnionych urządzeń;
Pakiet 11 – Napoje orzeźwiające do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 12 – Konserwy i przetwory z mięsa do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 13 – Sałatki, ryby przetworzone, pasztety i pasty do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 14 – Nabiał do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 15 – Owoce do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 16 – Różne artykuły spożywcze do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 17 – Wody mineralne i napoje na bazie naturalnej wody mineralnej do Bufetu
Zakładowego;
Pakiet 18 – Lody do Bufetu Zakładowego;
Pakiet 19 – Mięso i wędliny drobiowe;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają Formularze cenowe/Przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-19 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być:
3.1. świeży, bez wad fizycznych i jakościowych oraz spełniać standardy jakościowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.2. pakowany asortymentowo i dostarczany w opakowaniach określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr od 1-1 do 1-19 do SIWZ);
3.3. zaopatrzony w etykietę, która powinna zawierać - dotyczy Pakietu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 19:
• nazwę żywności,
• nazwę producenta,
• datę przydatności do spożycia,
• warunki (w tym temperatura) przechowywania,
• ilość netto żywności,
• wykaz składników – dotyczy Pakietu 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i Pakietu 19 poz. 5-10,
• kraj i miejsce pochodzenia;
• weterynaryjny numer identyfikacyjny – dotyczy Pakietu 19.
4. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego
(z uwzględnieniem ich zmian), a w szczególności:
4.1. przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
4.2. Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31, str. 1 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15 t. 6, str. 463);
4.3. przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1753) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
4.4. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139, str. 55 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 095 z 7.4.2017, s. 1) oraz przepisów wydanych na podstawie tych rozporządzeń;
4.5. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L Nr 139, str. 1, ze zm.);
4.6. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 338, str. 4 ze zm.);
4.7. przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.);
4.8. przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy;
4.9. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy;
5. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia były wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP oraz przewożone pojazdami spełniającymi wymagania systemu HACCP.
7. Zamawiający będzie dokonywał bieżącej oceny stanu opakowań zbiorczych i jednostkowych oraz stanu sanitarnego środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności.
8. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz 85-326
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz 85-326
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się