Wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporowego. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/73/HP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporowego. Zakres robót obejmuje:

a) rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywozem gruzu betonowego,
b) wymianę kanalizacji zewnętrznej na kanalizację z rur PCV z podłączeniem w studzienkach,
c) wymianę studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych oraz podłączenie rur kanalizacyjnych,
d) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie kostki i ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
e) rozebranie krawężników drogowych oraz odwodnienia liniowego wraz z wywozem,
f) skorytowanie nawierzchni placu oraz drogi dojazdowej z wywiezieniem ziemi na wysypisko, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 lub 0/63 grubości 30 cm,
g) osadzenie krawężników drogowych na fundamencie betonowym z oporem,
h) wymianę wpustu drogowego z podłączeniem do kanalizacji, montaż odwodnienia liniowego szerokości 50 cm z podłączeniem do kanalizacji przy budynku,
i) wykonanie wierzchniej warstwy z betonu C30/37 grubości 25 cm,
j) remont betonowego murka oporowego, wykonanie tynków oraz pomalowanie farbą emulsyjną zewnętrzną,
k) wykonanie dylatacji wg załączonego rysunku, dylatacji przy budynku oraz murkach na pełną głębokość nawierzchni betonowej z zalaniem masą bitumiczną, pozostałe do nacięcia na
gł. 10 cm.

2. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 01.02.2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się