Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) projektu instalacji fotowoltaiki w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz realizacja ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tabeli wykaz robót oraz zakres ich realizacji.

Lp Nazwa budynku, adres Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej Technologia instalacji fotowoltaicznej
1 Uniwersytet Przyrodniczy Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28 Poznań Dach / rys. CM_dach
- część wysoka Moduły fotowoltaiczne dachowe - o mocy jednostkowej 360Wp
Dach / rys. CM_dach
- część niska Moduły fotowoltaiczne dachowe o mocy jednostkowej 360Wp
2 Wydział Technologii Drewna.
ul. Wojska Polskiego 38/42, Poznań. Dach / rys. WTD_dach Moduły fotowoltaiczne dachowe - o mocy jednostkowej 360Wp

3 Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego.
ul. Dojazd 11, Poznań. Elewacja południowa / rys. Biocentrum_elewacje Lamele fotowoltaiczne szkło-szkło montowane jako żaluzje zewnętrzne.
Elewacja wschodnia / rys. Biocentrum_elewacje Lamele fotowoltaiczne szkło-szkło montowane jako żaluzje zewnętrzne.
Dach / Biocentrum_dach Moduły fotowoltaiczne stanowiące wypełnienia świetlika dachowego. Moduły fotowoltaiczne zintegrowane z zestawem szybowym dwukomorowym montowanym w fasadzie słupowo-ryglowej.
4 Centrum Kultury Fizycznej.
ul. Dojazd 7, Poznań. Dach / rys. Hala sportowa Moduły fotowoltaiczne na dachach o małej nośności - o mocy jednostkowej 360Wp z szybą przednią 1mm
5 Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu.
ul. Wojska polskiego 28, Poznań Dach-budynek wysoki / rys. WNoZiZ Moduły fotowoltaiczne dachowe - o mocy jednostkowej 360Wp
Dach – budynek niski / rys. WNoZiZ Moduły fotowoltaiczne samoodśnieżające – szkło/szkło o mocy jednostkowej 362 Wp
6 Dom Studencki Jurand
ul. Piątkowska 94, Poznań Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne - o mocy jednostkowej 360Wp
Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne w fasadzie wentylowanej– moduły szkło/szkło o mocy jednostkowej 345Wp stanowiące wypełnienie fasady wentylowanej.
7 Dom Studencki Danuśka
ul. Piątkowska 94B, Poznań Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne - o mocy jednostkowej 360Wp
Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne w fasadzie wentylowanej – moduły szkło/szkło o mocy jednostkowej 345Wp stanowiące wypełnienie fasady wentylowanej.
8 Dom Studencki Maćko
ul. Piątkowska 94C, Poznań Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne - o mocy jednostkowej 360Wp
Dach / rys. DS Moduły fotowoltaiczne w fasadzie wentylowanej – moduły szkło/szkło o mocy jednostkowej 345Wp stanowiące wypełnienie fasady wentylowanej.

Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie pozwolenia na budowę budynkach, których moc przekracza 50 kW - CKF ul. Dojazd 7, budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31/33, DS. „Jurand” ul. Piątkowska 94A, DS. „Danuśka” ul. Piątkowska 94B, , DS. „Maćko” ul. Piątkowska 94C.b) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu zgodnie z projektem elektrycznym „Modernizacja Rozdzielni Głównej ul. Wojska Polskiego 28 – budynek Rektoratu”

c) Dostawa i montaż daszków na dwóch skrzydłach budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu zgodnie z Projektem instalacji fotowoltaicznej o mocy 47,1 kWp w budynku Biocentrum Uniwersytetu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu .

d) Dokumentacja powykonawcza
UWAGA
Ofertę należy przygotować na podstawie Programu Funkcjonalno -Użytkowego ,projektu instalacji fotowoltaicznej w budynku „Biocentrum”,projektu „Modernizacja rozdzielni głównej – budynek Rektoratu” oraz informacji zawartych w SIWZ.

3.2. Podstawowe parametry obiektów objętych przedmiotem zamówienia:

1..Budynek Collegium Maximum wybudowany w 1972 roku częściowo podpiwniczony składający się z części niskiej, trzykondygnacyjny przykryty stropodachem kryty papą,
Powierzchnia użytkowa – 3.760,00 m2
Kubatura budynku – 16.773,00 m3
z części wysokiej, dziesięciokondygnacyjnej przykryty stropodachem kryty papą,
Powierzchnia użytkowa – 3.632,00 m2
Kubatura budynku – 22.498,00 m3
2. Budynek WNoŻiŻ pięciokondygnacyjny z podpiwniczeniem, przykryty stropodachem płaskim krytym papą termozgrzewalną.
Powierzchnia użytkowa – 3.715 m2
Kubatura budynku – 33.165 m3
3. Budynek Biocentrum skład się z 1 –kondygnacyjnego budynku audytoryjnego o wym. 27,0 m x 67,0 m i wysokości 12,0 m, oraz 3 kondygnacyjnych budynków dydaktycznych o wym. 43,0 m x 15,0 m i wysokości 12,0 m, stanowiących jego skrzydła.
Kubatura budynku – 45 299,0 m3
Powierzchnia użytkowa łączna budynku – 7 560,2 m2
4. Centrum Kultury Fizycznej – podstawowym blokiem funkcjonalnym jest arena sportowa o wymiarach w rzucie 45,0 m x 27,0 m oraz wysokości 10,42 m.
Kubatura budynku – 23 660,5 m3
Powierzchnia użytkowa łączna budynku– 3 161,5 m2
5. Budynek WTD sześciokondygnacyjny z podpiwniczeniem, przykryty stropodachem płaskim krytym papą termozgrzewalną.
Powierzchnia użytkowa – 6.081 m2
Kubatura budynku – 36.044 m3
6. Dom Studencki „Jurand” został wybudowany w latach siedemdziesiątych. Jest to budynek podpiwniczony, dwunastokondygnacyjny przykryty dachem płaskim krytym papą. Podstawowe dane budynku:
Powierzchnia użytkowa – 5.089,00 m2
Kubatura budynku – 26.448,00 m3
7. Dom Studencki „Danuśka” został wybudowany w latach siedemdziesiątych. Jest to budynek podpiwniczony, dwunastokondygnacyjny przykryty dachem płaskim krytym papą. Podstawowe dane budynku:
Powierzchnia użytkowa – 5.089,00 m2
Kubatura budynku – 26.448,00 m3
8. Dom Studencki „Maćko” został wybudowany w latach siedemdziesiątych. Jest to budynek podpiwniczony, dwunastokondygnacyjny przykryty dachem płaskim krytym papą. Podstawowe dane budynku:
Powierzchnia użytkowa – 5.089,00 m2
Kubatura budynku – 26.448,00 m3

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji należy:
- prowadzić serwis i konserwację instalacji całej instalacji fotowoltaicznych zgodnie z wymogami producenta oraz obowiązującymi przepisami. Koszty należy ująć w cenie oferty.

3.3. Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.
3.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt.
3.5. Zastosowane w dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który chce zaoferować materiały równoważne, musi je wykazać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność. W przypadku, gdy zastosowanie ww. materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca.
3.6 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy* (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm):
*art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.
3.6.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
3.6.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do umowy.
b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. u. z 2015 roku, poz.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
3.6.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.6.3.1 b) i c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN.
b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od umowy.
c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego.
d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.

3.7. Specyfikacja Techniczna, projekt elektryczny „Modernizacja Rozdzielni Głównej ul. Wojska Polskiego 28 – budynek Rektoratu”, projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 47,1 kWp w budynku Biocentrum Uniwersytetu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu stanowią załącznik do SIWZ.

3.8. Miejsce realizacji:

1..Budynek Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.
2. Budynek Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu.
3. Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7 w Poznaniu.
4. Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNoŻiŻ) ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu.
5. Budynek Wydziału Technologii Drewna (WTD) ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu.
6. Dom Studencki „Jurand” ul. Piątkowska 94 blok 3A w Poznaniu.
7. Dom Studencki „Danuśka” ul. Piątkowska 94 blok 3B w Poznaniu.
8. Dom Studencki „Maćko” ul. Piątkowska 94 blok 3C w Poznaniu.

3.9. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie robót: prac projektowych, pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia. Kluczowa część Przedmiotu Zamówienia stanowi wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.)

Firma (nazwa Podwykonawcy z podaniem
dokładnego adresu
Element zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy

1. 2.
............ ............
............ ............


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 28
Poznań 60-637
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
Poznań 60-637
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się