Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap I

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację płyty boiska zlokalizowanego przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji na terenie Parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu poprzez wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego
z nawierzchnią z trawy naturalnej wraz z bramą i furtkami, budowę wewnętrznej linii zasilającej oraz dwóch rozdzielni elektrycznych.
2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca m.in. projekt wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja określającą zasady postępowania przetargowego.
4. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie.
W związku z tym, iż Wykonawcy przysługuje z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys powyższy ma jedynie charakter pomocniczy.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):
- prace rozbiórkowe,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się