Zaprojektowanie i dobudowę windy zewnętrznej do obiektu Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne, Poddziałanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej nr 7 Infrastruktura edukacyjna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dobudowa windy zewnętrznej do obiektu Zespołu Szkół w Chocianowie.
1.1 Etap I - prace projektowe:
a) opracowanie projektu budowlanego - niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę – 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),
b) opracowanie projektu technicznego – 4 egz.,
c) opracowanie mapy do celów projektowych,
d) opracowanie kosztorysu dla projektu budowlanego wraz z zestawieniem
i specyfikacją techniczną materiałów i urządzeń,
e) uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
f) złożenie kompleksowego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę .
1.2. Etap II – uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego
z udzieleniem pozwolenia na budowę.
1.3. Etap III - roboty budowlane:
a) przejęcie placu budowy,
b) roboty przygotowawcze i towarzyszące,
c) budowa szybu zewnętrznego,
d) roboty montażowe windy wraz z wyposażeniem,
e) wykonanie instalacji dla windy,
f) roboty wykończeniowe (wykonanie wszystkich niezbędnych przeróbek dostosowujących obiekt do funkcjonowania w obrębie windy (ścianki działowe, drzwi, podłogi itp.), przeniesień instalacji,
g) odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu,
h) odbiór techniczny windy wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczającej do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego),
i) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – 3 egz. i wersja elektroniczna (w tym dokumentacji dla PSP, PINB),
j) w okresie gwarancji: realizacja w ramach wynagrodzenia ryczałtowego serwisu gwarancyjnego, konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. św. Sebastiana 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Polkowicki
ul. św. Sebastiana 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się