Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica, polegającą na budowie odcinków chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz odcinka kanału technologicznego, w m. Mielec, w km 37+746 – 37+783

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarem Robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Wzoru Umowy (Rozdział VI SIWZ).
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 5 lat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się