Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac uzupełniających do aktualnie realizowanego, częściowo wstrzymanego zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom”. Objęte niniejszym zamówieniem prace dotyczą wykonania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, których celem jest dostosowanie obiektu do potrzeb realizowanej na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej, wykonanie prac, których celem jest uruchomienie, a następnie prezentacja pracy parowej maszyny wyciągowej, jak również wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o projekt zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, jak również o projekt technologii zasilania, renowacji i uruchomienia maszyny parowej oraz projekt zakładania liny nośnej w górniczym wyciągu szybowym, które to opracowania stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
Najważniejsze elementy przedmiotu zamówienia:
a) w zakresie dostosowania obiektu do instalacji aranżacji wystawienniczej:
- budowa we wnętrzu budynku nadszybia antresoli o konstrukcji stalowej, stanowiącej platformę do obserwacji prezentacji multimedialnych,
- budowa schodów o konstrukcji stalowej prowadzących na antresolę,
- zmiana aranżacji pomieszczeń z uwagi na budowę w/w elementów,
- wykonanie nowej posadzki w hali budynku nadszybia,
- wyeksponowanie w posadzce oryginalnych torowisk wagoników węglowych,
- wykonanie podkonstrukcji stalowych do instalowania urządzeń projekcyjnych oraz elementów scenograficznych,
- korekta tras kanałów wentylacyjnych wraz z zabudową klap przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania instalacji multimedialnych,
- wykonanie instalacji niskoprądowych,
- wykonanie instalacji klimatyzacji,
- budowa platformy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (dostęp na poziom maszyny parowej),
b) w zakresie uruchomienia maszyny parowej:
- zainstalowanie wytwornic pary zasilanych kotłem na olej opałowy,
- wykonanie instalacji doprowadzającej parę do maszyny wyciągowej,
- renowacja i uruchomienie maszyny wyciągowej,
- założenie liny pozwalającej na symulację pracy górniczego wyciągu szybowego; rozpięcie liny w pętli pomiędzy bębnami maszyny wyciągowej, kołami linowymi na wieży wyciągowej oraz kołem nawrotowym, które wraz z mechanizmem naciągu, należy zainstalować powyżej konstrukcji dachu w obrębie wieży wyciągowej,
c) w zakresie zagospodarowania terenu:
- budowa kotłowni kontenerowej „na tyłach” budynku maszynowni,
- budowa drogi dojazdowej do urządzeń technicznych,
- budowa dojść, schodów terenowych i murków oporowych,
- budowa ogrodzenia, w tym muru z cegły od strony ulicy,
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych murów piwnicznych i fundamentowych oraz opaski żwirowej wokół budynków,
- renowacja zewnętrznych schodów przy budynku maszynowni,
- plantowanie i kształtowanie terenów zielonych wokół budynków,
- wykonanie nasadzeń roślinnych.
- założenie trawników.
Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji
na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, wg wzoru będącego załącznikiem do SIWZ.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- montaż konstrukcji stalowych,
- wykonanie posadzki w hali budynku nadszybia,
- wykonanie prac instalacyjnych.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac, które ułatwią korzystanie z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami. Przewiduje się budowę platformy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (dostęp na poziom maszyny parowej) oraz wykonanie poziomych oznaczeń przeszkodowych dla osób niedowidzących, na ścieżce zwiedzania aranżacji wystawienniczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się