Dostawa prasy oraz dostęp do serwisów elektronicznych na rok 2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego prasy i czasopism w roku 2021 dla części I: ”Prasa drukowana”,
dla części II: „Prasa elektroniczna (on – line)”, którą Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu przez okres obowiązywania Umowy. Poprzez „dostawę” Zamawiający rozumie dostarczanie dzienników, tygodników, miesięczników, czasopism, magazynów oraz innych wydawnictw periodycznych, zwanych dalej „Prasą” w wersji drukowanej lub wersji elektronicznej (on – line), zgodnie z wykazem tytułów w Formularzu cenowym dla części I: „Prasa drukowana”, dla części II: „Prasa elektroniczna (on-line)”, stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz w Projekcie Umowy dla części I/II stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w wyżej wymienionych załącznikach.

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca będzie systematycznie dostarczał prasę codzienną oraz tytuły będące periodykami do budynków Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie oraz na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail.
Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych tytułów prasowych lub zmniejszenia liczby zamawianych egzemplarzy i wersji elektronicznych poszczególnych tytułów, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Zakres zamówienia może zostać pomniejszony do 30% wartości Umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.
UWAGA:
Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje wymienione w wykazie tytułów objętych dostawą – w przeciwnym wypadku, tj.: pominięcia którejkolwiek z pozycji wymienionych w formularzu ofertowym tabeli, zaoferowanie wartości „0,00 zł” lub wpisanie „gratis” oferta zostanie odrzucona. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piękna 20
Warszawa 00-549
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
Warszawa 00-549
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się