Dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze i Tomaszowie k. Żagania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze i Tomaszowie k. Żagania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część I.
Dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze:

1.Obiekty:
- biurowiec, garaże i teren przyległy przy ul. Nowej 4b w Zielonej Górze.
- biurowiec i teren przyległy przy ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze
2.Usługi:
2. 1.Ochrona fizyczna w zakresie w/w przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 16
godzin na dobę oraz 2 dni w tygodniu w wymiarze 24 godziny na dobę,
2.2.Dodatkowe 9 dni w których ochrona będzie wymagana przez 24 godzin na
dobę to: 01.01.2021r., 06.01.2021r., 05.04.2021r., 03.05.2021r., 03.06.2021r.,
04.06.2021r., 01.11.2021r., 11.11.2021r. oraz 24.12.2021r.
2. 3.Wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte sygnały alarmowe
i napadowe.

3.Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:
3.1.Dozór i monitorowanie obiektów WORD Zielona Góra ul. Nowa 4b oraz Olbrychta 10 w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przez jednego pracownika Wykonawcy 5 razy w tygodniu w wymiarze 16 godzin na dobę oraz dwa razy w tygodniu w wymiarze 24 godziny na dobę plus dodatkowo 9 dni w wymiarze 24 godziny na dobę wymienione w punkcie
3.2. Stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym,
3.3.Wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 10 minut,
3.4.Dostosowanie dwóch istniejących niezależnych systemów alarmowych SATEL do bezprzewodowego podłączenia z centrum operacyjnym. 3.5.Kontrolne potwierdzania aktywnego dozorowania ( 1 raz na 2 godziny) poprzez odbijanie sygnalizatorów umieszczonych w punktach kontrolnych na garażu samochodów ciężarowych, ogrodzeniu placu egzaminacyjnego oraz biurowcu przy ul. Olbrychta 10.
3.6.Przeszkolenie stanowiskowe nowych pracowników.
3.7.Prowadzenie dokumentacji dozorowej.

Dokumentacja istniejącego systemu alarmowego do wglądu w siedzibie firmy.

4. Dane ogólne obiektów WORD w Zielonej Górze.
4.1.Powierzchnia dozorowana - około 27000m2
4.2. Ilość obiektów dozorowanych – 4 szt. (dwa biurowce, dwa garaże)
4.3. Obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwoma bramami.
4.4. Biurowiec główny przy ul. Nowej 4b, biurowiec przy ul. Olbrychta 10 oraz dwa garaże przy ul. Nowej 4b i place manewrowe są monitorowane.
4.5.Podgląd monitoringu jest umieszczony w pomieszczeniu przeznaczonym dla pracowników dozoru.
5. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy w budynku przy ul. Nowej 4b pomieszczenie, niezbędne do przebywania w mim pracowników dozoru, z telefonem oraz podglądem monitoringu.

Część II.
Obiekty WORD Zielona Góra w Tomaszowie k. Żagania ul. Leśna 20.

1. Obiekty:
1.1.Kontenery biurowe, garaże i tereny przyległe.
1.2.Płyty poślizgowe szt.3, szarpak, dwie przeszkody suche oraz drogi manewrowe na terenie ODTJ w Tomaszowie.
1.3.Ogrodzenie i oświetlenie w/w obiektów
2. Usługi:
2.1.Całodobowa ochrona fizyczna w/w obiektów przez 2 dni każdego tygodnia plus dodatkowo 9 dni w wymiarze 24 godziny na dobę wymienione poniżej w punkcie 2.2 oraz 16 godzinna ochrona fizyczna przez 5 dni każdego tygodnia.
2.2.Dodatkowe 9 dni w których ochrona będzie wymagana przez 24 godzin na dobę to: 01.01.2021r., 06.01.2021r., 05.04.2021r., 03.05.2021r., 03.06.2021r., 04.06.2021r., 01.11.2021r., 11.11.2021r. oraz 24.12.2021r.
2.3.Wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 20 minut.

3. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

3.1.Stała całodobowa, 2 razy w tygodniu plus dodatkowo 9 dni w wymiarze 24 godziny na dobę wymienione powyżej w punkcie 2.2 oraz 16 godzinna 5 razy w tygodniu, ochrona fizyczna obiektów realizowana przez jedną osobę (osoba ta musi być wyposażona w „napadówkę” podłączoną do centrum operacyjnego),
3.2.Montaż urządzenia przesyłającego sygnał do bazy monitorowania,
3.3.Kontrolne potwierdzania aktywnego dozorowania ( 1 raz na 2 godziny) poprzez odbijanie sygnalizatorów umieszczonych w punktach kontrolnych na garażu samochodów ciężarowych i dwóch sprężarkowniach,
3.4.Przeszkolenie stanowiskowe pracowników dozoru,
3.5. Zamontowanie systemu łączności telefonicznej komórkowej pomiędzy osobą dozorującą a centralą,
3.6.Stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym,
3.7.Wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 20 minut,
3.8.Zabezpieczenie majątku i mienia Zamawiającego na terenie posesji oraz wewnątrz obiektów i pomieszczeń,
3.9.W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej lub wodno-kanalizacyjnej powiadomić niezwłocznie odpowiednie służby oraz Zamawiającego,
3.10.Każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o występujących zdarzeniach na obiekcie chronionym,
3.11.Prowadzenie dokumentacji dozorowej.

4. Dane ogólne obiektów WORD w Tomaszowie.
1. Powierzchnia dozorowana - około 160.000 m2
2. Ilość obiektów dozorowanych – 15 szt. (dwa hangary, trzy płyty poślizgowe z urządzeniami zraszającymi, instalacja wodna, ogrodzenie, oświetlenie, kontenery biurowe, dwa pomieszczenia na sprężarki, drogi dojazdowe oraz dwie przeszkody suche i szarpak).
3. Obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwoma bramami.
4. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy pomieszczenie w kontenerze biurowym niezbędne do przebywania w nim pracowników dozoru.
V. Informacje uzupełniające.

1. Wykonawca całość prac będzie wykonywał przy użyciu własnych środków i własnego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bezprzewodowego systemu umożliwiającego kontrolę prowadzonych obchodów w chronionych budynkach i obiektach za pomocą rozmieszczonych w nich punktach kontrolnych.
3. Pracownicy ochrony dozorujący obiekty Zamawiającego powinni:
- odznaczać się dobrym stanem zdrowia i odpowiednimi warunkami fizycznymi,
- posiadać jednolite umundurowanie służbowe oraz identyfikator,
- stosować się do zaleceń i sugestii osoby administrującej danym obiektem,
- odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
- przestrzegać zasad dotyczących kultury i organizacji pracy panujących w WORD.
4. Pracownicy ochrony pełniący służbę w obiektach Zamawiającego powinni być przeszkoleni z obsługi zainstalowanych tam urządzeń alarmowych i sposobu reagowania w przypadku alarmu.
5.Pierwsze szkolenie pracowników ochrony zostanie zorganizowane przez Zamawiającego. Kolejne Szkolenia Wykonawca zorganizuje na swój koszt. 6.Szczegółowe zasady realizacji zamówienia oraz zasady rozliczeń za zrealizowane usługi określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowa
Zielona Góra 65-339
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Nowa
Zielona Góra 65-339
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się